Software

Nova HP rešenja za transformaciju aplikacija

HP predstavlja novu ponudu rešenja za transformaciju aplikacija osmišljenu tako da podsticanje inovacija u kompanijama omogući kroz fleksibilnost i brzinu rada aplikacija. U svetu trenutnih rezultata, svi očekuju bezbedan, lak pristup informacijama bez obzira na to gde se nalaze i kada informacije zatraže. Zbog toga je neophodno imati Instant-On Enterprise okruženje koje može da brzo reaguje i razvija inovacije.

Inovacije razdvajaju kreatore tržišta od njihovih pratilaca“, rekao je Thomas E. Hogan, izvršni potpredsednik Enterprise Sales and Marketing, HP. „U HP-u verujemo da tehnologija predstavlja motor inovacija u preduzeću, a mi imamo jedinstvenu ponudu koja ga može pokrenuti.

Novo istraživanje sprovedeno za potrebe kompanije HP otkriva trenutnu ulogu inovacija u organizacijama. Čak 95 odsto direktora u privatnom i javnom sektoru smatra da su inovacije važne za uspeh njihovih organizacija. Na pitanje o razlogu za značaj inovacija, najčešći odgovor je budući razvoj (84 odsto direktora u privatnom sektoru i 64 odsto u državnom).(1)

Ispitanici su otkrili i da su glavni ciljevi inovacija „promene zahteva korisnika i građana“ i „kreiranje kvalitetnijih proizvoda i usluga“. Da bi se razumelo šta podstiče inovacije u organizaciji, istraživanjem je traženo da se identifikuje „motor inovacija“. Više od dve trećine direktora je navelo da je to tehnologija.

Istraživanje je pokušalo i da otkrije i gde bi direktori najpre investirali radi podsticanja inovacija. Najčešći odgovor je bio „aplikacije i softver za fleksibilnije procese“.

Da bi kompanijama olakšao ubrzavanje inovacija, HP ponudu rešenja za transformaciju aplikacija proširuje sa sedam novih stavki. Proširena ponuda omogućava korisnicima da procene, modernizuju i upravljanju aplikacijama koje pokreću njihove organizacije.

HP je uspostavio i partnerstvo sa italijanskim Ministarstvom za obrazovanje, visoko školstvo i istraživanje koje upravlja zaposlenima u 10.500 škola. Ministarstvo je implementiralo rešenje koje obuhvata HP-ove usluge za modernizaciju aplikacija. Ključni parametar je bila transformacija hiljada COBOL programa koji su prebačeni na modernu infrastrukturu.

Kao rezultat toga, ministarstvo je smanjilo broj aplikacija za 33 odsto, a troškove razvoja snizilo za 38 odsto. Takođe, procenjuje se ušteda na hardveru i softverskim licencama veća od 12 miliona evra u trogodišnjem periodu, kao i kompletno isključivanje mejnfrejm arhitekture implementirane pre 30 godina.

Procena aplikativnog okruženja radi najjačeg uticaja na inovacije

HP-ova rešenja za transformaciju aplikacija omogućavaju organizacijama da razumeju njihove postojeće aplikacije, kako bi mogli da odluče koje da zadrže, koje da promene, a koje da prestanu da koriste. To je prvi korak u njihovom putu transformacije.

HP Application Portfolio Management (APM) softver, koji se pruža po modelu usluge, omogućava organizacijama da primenom faktografske analize i definisanih ciljeva brzo otkriju oblasti u kojima treba racionalizovati ponudu. APM predstavlja osnovu za plan transformacije aplikacija u organizaciji i omogućava smanjivanje troškova i rizika vezanih za projekte modernizacije. Kombinovanjem APM-a i HP-ovih usluga za racionalizaciju aplikacija korisnici dobijaju prilagođen plan za transformaciju aplikacija koji im donosi optimalni set aplikacija.

HP-ove usluge za transformaciju aplikacija u cloud omogućava kompanijama da analiziraju njihovo aplikativno okruženje i infrastrukturu radi otkrivanja mogućnosti primene cloud computing rešenja, da razviju prilagođen plan transformacije, i da na kraju aplikacije koriste kroz cloud.

Modernizacija aplikativnog okruženja

HP omogućava korisnicima da zastarele aplikacije transformišu u agilne usluge primenom kompletne ponude usluga konsaltinga, razvoja, integracije i outsourcinga.

HP-ove usluge transformacije aplikacija za klijentske računare modernizuje klijentska okruženja primenom Windows 7 operativnog sistema. Na taj način dobija se bolja produktivnost, mobilnost i bezbednost. Koristeći automatizaciju, standardizovane procese i globalnu radnu snagu, HP može sniziti trošove i skratiti vreme potrebno za implementaciju.

Upravljanje aplikativnim okruženjem radi garancije bezbednosti

Kako se pretnje vezane za aplikacije napreduju i u broju i u sofisticiranosti, zaštita je velika briga i izazov za projekte modernizacije. HP-ova Fortify Real-Time Hybrid analiza je prvo rešenje za analizu bezbednosti aplikacija. Ono suštinske razloge ranjivosti softvera otkriva posmatrajući napade u realnom vremenu.

Ako HP Fortify Real-Time Hybrid analizu koriste sa novim verzijama HP Fortify 360 i HP Application Security Center rešenja, organizacije mogu proaktivno pružati informacije o bezbednosti aplikacija, što je neophodno za efektivno upravljanje rizicima.

Korišćenje hibridnog modela radi ubrzavanja transformacije aplikacija

HP nudi širok izbor rešenja baziranih na cloudu da bi olakšao prelazak korisnika na cloud computing sisteme. HP je najavio tri nove ponude u svom cloud portfoliju, radi povećavanja fleksibilnosti i skraćivanja vremena za realizaciju rešenja.

HP Cloud Service Automation 2.0 softver omogućava organizacijama da brzo naprave, pokrenu, prate i upravljaju aplikacijama i infrastrukturom u heterogenim okruženjima. Uz unapređenja automatizacije, mogućnost dodeljivanja resursa na dodir i funkcije za praćenje rada, HP Cloud Service Automation 2.0 omogućava organizacijama da brzo naprave svoj javni ili privatni cloud i da skrate vreme do završetka aplikacija.

HP-ove Exchange usluge za privatni cloud omogućavaju organizacijama da cloud computing sistem „plaćaju po upotrebi“ i da imaju vrhunski nivo performanse i zaštite. Tako mogu iskoristiti prednosti clouda bez pripadajućih rizika.
HP-ove poslovne cloud usluge za Microsoft Dynamics CRM omogućavaju korišćenje Microsoftovog vodećeg Dynamics CRM softvera kroz virtuelni, privatni cloud. Ovaj alternativni način pokretanja kombinuje prednosti cloud sistema i HP-ovog obimnog iskustva sa pokretanjem CRM sistema i kontakt centara.

Pomažemo korisnicima da prevaziću finansijske prepreke na putu ka inovacijama

HP-ove finansijske usluge rade sa organizacijama na implementiranju dugoročnih strategija za IT investicije, radi prevazilaženja prepreka na putu ka inovacijama.

HP-ova rešenja za transformaciju aplikacija ubrzavaju put ka Instant-On Enterprise okruženju zahvaljujući modernizaciji aplikacija i procesa koji su nastali u neko drugo doba.

Leave a Reply