E-servisi · Software

Nova verzija softvera “Adresni registar”

U Sektoru za informatiku i komunikacije izrađena je nova verzija softvera „Adresni registar“ (3.1), u kojoj je akcenat dat na usklađivanju adresnih podataka iz Adresnog registra sa podacima katastra nepokretnosti, kao i na većoj fleksibilnosti pri importu podataka.

Republički geodetski zavod je, između ostalih aktivnosti, nadležna institucija za formiranje i održavanje Adresnog registra. U tom cilju je još 2003. godine u Sektoru za informatiku izrađena GIS aplikacija – „Adresni registar“, a Republika Srbija je obezbedila neophodnu računarsku opremu za sve SKN. Sektor za informatiku je nakon toga izvršio instalaciju na svim računarima namenjenim za potrebe izrade i održavanja adresnog registra u svim SKN i obuku za informatičare iz svih CKN.

„Adresni registar“ obezbeđuje da se izvrši povezivanje adresnog i koordinatnog sistema pozicioniranja i kao zakonsku osnovu ima zakon o ministarstvima, uredbu o utvrđivanju kućnih brojeva, označavanju zgrada brojevima i označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova i knjigu grafičkih standarda. Osnovni entiteti ovog registra su kućni broj i ulica, za koje se vode podaci o prostornom položaju (grafika), opisni podaci, veza sa RPJ i kompletan istorijat promena.

Osnovu za formiranje adresnog registra čine evidencije opština, MUP-a, statističkih zavoda i zvanični podaci RGZ-a (katastarski operat i geodetske podloge). Softver obezbeđuje fleksibilan način prikupljanja podataka i inicijalnog punjenja baze. Na primer, baza se inicijalno može popuniti importom alfanumeričkih podataka iz katastarskog operata ili MUP-a, ili nekih drugih izvora. Zatim se baza naknadno može dopunjavati nedostajućim grafičkim ili alfanumeričkim podacima. Grafički podaci se dopunjavaju digitalizacijom georeferenciranih rasterskih podloga ili importom. Pri radu sa rasterskim podlogama automatski se generišu poligoni koji označavaju korisni prostor svake takve podloge, što olakšava dalji rad. Obezbeđena je verifikacija prikupljenih podataka uz generisanje izveštaja, kako u alfanumeričkoj tako i u grafičkoj formi.

Nakon stavljanja u službenu upotrebu, održavanje zvaničnih službenih podataka adresnog registra (povezanih grafičkih i alfanumeričkih podataka) izvodi se kroz pravni postupak uz generisanje odgovarajućeg rešenja i izdavanje uverenja.

U skladu sa zahtevima korisnika i potrebama zavoda kontinuirano su unapređivane postojeće i dodavane nove funkcionalnosti softvera. Na osnovu najnovijih zahteva korisnika, u Sektoru za informatiku i komunikacije izrađena je nova verzija softvera „Adresni registar“, u kojoj je akcenat dat na usklađivanju adresnih podataka iz „Adresnog registra“ sa podacima katastra nepokretnosti, a takođe i na većoj fleksibilnosti pri importu podataka.

Ugrađene su funkcionalnosti za upoređivanje adresnih podataka sa bazom „Jedinstvene evidencije“ sa generisanjem odgovarajućih izveštaja, kao i import adresa iz baze „Jedinstvene evidencije“.

Sve procedure za import kućnih brojeva su unapređene tako da se iz različitih izvora preuzimaju samo podaci koji trenutno nedostaju u bazi (kompletan kućni broj sa geometrijom i vezom sa nepokretnošću ili samo geometrija ili samo veza sa parcelom). Dizajn formi je unapređen tako da podatak o vezi kućnog broja i parcele bude lakše dostupan i vidljiv korisnicima softvera.

Testiranje nove verzije softvera izvršio je Sektor za katastar nepokretnosti.

Leave a Reply