Software

Održana radionica za antipirateriju

U organizaciji Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu i Evropskog zavoda za patente, a u cilju obuke predstavnika institucija za sprovođenje prava iz oblasti intelektualne svojine, u petak 8. oktobra je u Beogradu održana radionica kojom je ozvaničen početak obuke za predstavnike institucija za sprovođenje prava u Srbiji – sudova i tužilaštava, policije, tržišne inspekcije i carine.

Seminar predstavlja zvaničan početak planske, sistematske edukacije koja će se kontinuirano sprovoditi u narednom periodu. Projekat, kojim rukovodi Evropska unija, a implementira Evropski zavod za patente, sprovodi se sa ciljem obučavanja predstavnika ovih institucija za oblast intelektualne svojine, čime će se poboljšati sprovođenje prava intelektualne svojine u celini. U okviru radionice potpisan je Memorandum o razumevanju između Zavoda za intelektualnu svojinu i Pravosudne akademije, kojim se reguliše obuka sudija i tužilaca.

Povodom skupa direktorka ZIS-a, Branka Totić je izjavila:
“Piraterija i krivotvorenje nanose ogromnu štetu proizvođačima originalne robe, autorima, izvođačima, filmskim i muzičkim producentima. Krivotvoreni lekovi i rezervni delovi za vozila predstavljaju direktnu pretnju za zdravlje i bezbednost ljudi. Za efikasno suzbijanje piraterije i krivotvorenja veoma je značajna dobra obučenost i specijalizacija upravnih i sudskih organa, kao i njihova saradnja i koordinacija akcija. Zavod za intelektualnu svojinu je inicirao partnerstvo sa Pravosudnom akademijom koje ima za cilj da razvije dugoročnu saradnju u organizovanju programa obuke iz oblasti intelektualne svojine. Ovo partnerstvo će biti ozvaničeno 8. oktobra u Edukativno-informativnom centru Zavoda za intelektualnu svojinu potpisivanjem Memoranduma o razumevanju od strane predstavnika Zavoda i Pravosudne akademije.”

Alberto Kamarata, šef odeljenja za evropske integracije i ekonomsku sekciju delegacije Evropske unije u Republici Srbiji:
“Zaštita prava intelektualne svojine je od krucijalnog značaja za razvoj inovacija, kao i za zaštitu potrošača i kompanija od zloupotreba. Sa stupanjem na snagu Prelaznog trgovinskog sporazuma, Srbija se obavezala da će obezbediti nivo zaštite prava intelektualne svojine u skladu sa važećim zakonima EU, u periodu od pet godina od početka stupanja na snagu ovog sporazuma. Delegacija EU u Srbiji pozdravlja napredak koji Srbija ostvaruje u domenu intelektualne svojine usvajanjem novog zakonodavstva, ratifikacijom međunarodnih konvencija i boljom koordinacijom među telima odgovornim za prava intelektualne svojine. Da bi zaštita prava intelektualne svojine bila efikasna neophodno je osigurati pravilno sprovođenje zakona. Sudstvo igra veoma značajnu ulogu u ovom procesu. Iz tog razloga snažno podstičemo i podržavamo specijalizovanu obuku sudija po ovom komlpeksnom pitanju i uspostavljanje specijalizovanih sudskih panela na svim nivoima. Pored toga, hteli bismo da istaknemo značaj uključivanja svih relevantnih ključnih subjekata, koji sprovode prava, u sistem obuke intelektualne svojine, čime se obezbeđuje sinergija čitavog procesa. U tom smislu, EU delegacija svesrdno pozdravlja potpisivanje sporazuma o razumevanju između Zavoda i Pravosudne akademije i podržava njegovu implementaciju.”
“Pravosudna akademija sprovodi programe početne i stalne obuke za sudije i tužioce u Srbiji. U sklopu programa stalne obuke Akademija razvija saradnju sa domaćim institucijama koje su specijalizovane za određene oblasti. U tom cilju radi se i na unapređenju saradnje sa Zavodom za intelektualnu svojinu kako bi se dodatno unapredila stalna obuka u oblasti prava intelektulane svojine. Takođe, Akademija na ovaj način doprinosi unapređenju rada sudija u ovoj specifičnoj a jako značajnoj oblasti prava. Opredeljenje Srbije za Evropske integracije uključuje harmonizaciju propisa i prakse sudova što zahteva dalje unapređenje edukacije u pravosuđu. Razvoj programa obuke u oblasti intelektualne svojine ima za cilj dalje usavršavanje sudija u Srbiji ali i stvaranje jasnog pravnog okvira kojim će se omogućiti domaćim i stranim investitorima zaštita prava intelektualne svojine kao jednog od bitnih faktora za privlačenje investicija u Srbiju.”, rekao je Nenad Vujić, direktor Pravosudne Akademije.

Leave a Reply