Software

Primenjena geografija kroz GIS sisteme

Saznanje da se u gotovo 80% informacionih sistema nalaze podaci koji u sebi sadrže neke geografske odrednice (ulice, gradovi, vodeni tokovi, putevi itd.) dovelo je do nastanka i razvoja geografskih informacionih sistema (GIS).

Ubrzo GIS počinje da se koristi u naučnim, poslovnim i javnim projektima. Počev od same kartografije, na kojoj se bazira osnova za izradu GIS-a, pa sve do vojnih, javnih i poslovnih sistema, GIS je uspeo da se nametne kao jedan od dominantnih alata, koji omogućava efikasno i stabilno planiranje i upravljanje.

Šta je GIS?

Geografski informacioni sistem (GIS) je računarski zasnovan alat za mapiranje i analizu stanja i događaja (koji izazivaju ta stanja) realnih sistema. GIS tehnologija sjedinjuje proste operacije s bazama podataka, kao što su upiti i statistička analiza s vizuelnom i grafičkom analizom, koristeći prednosti mapa. Posledica tih karakteristika je prednost u odnosu na klasične informacione sisteme, koja se ogleda u preciznom vrednovanju širokog domena javnih i privatnih delatnosti za objašnjavanje događaja, predviđanje ishoda i planiranje strategija.

Komponente GIS-a

GIS podrazumeva određenu infrastrukturu i organizaciju koja će ga s jedne strane podržati, a on sam mora biti projektovan u skladu s potrebama klijenta kome je namenjen. Osnovni činioci jednog kompletnog GIS okruženja su:

  • Hardver – GIS softver radi na različitim hardverskim platformama, od centralizovanih računarskih servera do desktop računara koji se koriste u samostalnoj ili mrežnoj konfiguraciji.
  • Softver – GIS softver obezbeđuje funkcije i alate koji se koriste za skladištenje, analizu i prikaz geografskih informacija. Ključne komponente softvera su: alati za unos i manipulaciju geografskim informacijama, sistem za upravljanje bazama podataka (Database Management System – DBMS), alati koji podržavaju upit, analizu i vizuelni prikaz, grafički korisnički interfejs za lak pristup alatima.
  • Podaci – najvažnija komponenta GIS-a. GIS integriše podatke sa ostalim resursima sistema. Može da koristi i postojeći automatizovani informacioni sistem za upravljanje prikupljenim podacima.
  • Ljudi – korisnici GIS-a u okviru jedne organizacije su svi zaposleni, od tehničkih specijalista koji dizajniraju i održavaju sistem, do onih koji ga koriste da bi sebi olakšali svakodnevni posao.
  • Metode – uspešan GIS radi u saglasnosti sa dobro organizovanim planovima i pravilima poslovanja, kao što su modeli i praktičan rad. GIS mora da podrži kompletnu organizacionu strukturu klijenta kome je namenjen.

Primena GIS-a

Najveći izazovi sa kojima se danas svet susreće imaju kritičnu geografsku dimenziju (prirodne katastrofe, zagađenje, nestajanje šuma…). GIS se može upotrebiti za praćenje i analizu takvih situacija globalnog karaktera. Lokalni problemi, poput javnog prevoza, elektrifikacije, vodosnabdevanja itd., takođe sadrže geografsku komponentu, koja omogućava kreiranje mapa, sjedinjavanje informacija, vizuelizaciju scenarija, rešavanje komplikovanih problema i prezentovanje i razvoj efikasnih rešenja. GIS je alat koji koriste individue i organizacije, škole, vlade i poslovi koji zahtevaju inovativne načine za rešavanje svojih problema.

GIS se u SAD koristi kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou: Nacionalni atlas SAD (gradovi, naseljenost, pozivni telefonski brojevi, poštanski brojevi…), Hidrografija SAD (reke, jezera, bunari…), Gradska infrastruktura (bolnice, škole, crkve, parkovi, groblja, muzeji…), Transport (aerodromi, veći putevi i autoputevi, železnica…).

ESRI korporacija (jedna od vodećih svetskih kompanija na polju izrade i implementacije GIS-a u realne sisteme – www.esri.com) je napravila kako svetski (Zemlje sveta – 1992, Zemlje sveta – 2005, Kontinenti, Regioni, Gradovi, Demografija, Jezera, Reke, Vremenske zone), tako i evropski GIS (Osnovne mape Evrope, Demografska mapa Evrope i GIS Nemačke). Ekspanzija GIS-a nije zaobišla ni Kanadu, Brazil i Meksiko.

Domaća iskustva

Na INFOFEST-u 2002. godine Slovenija je predstavila svoj GIS za nekretnine. Pošto su uvideli značaj primene GIS-a, uradili su još projekata (na stranici http://www.zrc-sazu.si/pic/project/gis%20web/gis_web_mapping.htm može se videti sedam interaktivnih mapa Slovenije), a planiraju da urade i složenije Internet GIS-aplikacije.

Primer GIS-a koji je realizovan kod nas je Elektronski plan Novog Sada (http://ns.zig.nsinfo.co.yu), publikovan pomoću Autodesk MapGuide softvera (http://usa.autodesk.com) i prilagođen za pregled u Internet Exploreru. Plan se nalazi u fazi testiranja i dopunjavanja podacima, a trenutno su mapirani (locirani na elektronskoj karti): ulice, kućni brojevi, granice naselja, granice urbanističkih planova, mesne zajednice, nazivi poteza (samo za sremsku stranu) i aero-foto snimci iz maja 2004. godine. Pomoću ovog plana možete pronaći odgovarajuću lokaciju ili naći najkraći put između dve adrese poštujući saobraćajna pravila i komunikacije.

Praćenjem rezultata organizacija koje koriste GIS primetno je da one imaju znatno bolju realizaciju mehanizma donošenja odluka i samim tim mnogo manje nepravilnosti u radu, što ih čini znatno efikasnijima, i po radu i po rezultatima koje ostvaruju.

Integrisani GIS

GIS je jedno moćno okruženje koje omogućuje uspešan menadžment organizacijama koje ga primenjuju. Na taj način mogu se postići vrlo dobri rezultati u pogledu realizovanja upravljačkih odluka, vršenja kontrole i obezbeđivanja pristupa širokom krugu korisnika. Još jedna od velikih prednosti GIS-a je mogućnost njegovog povezivanja s već postojećim informacionim sistemima, te integracija GIS-a u već razvijena okruženja. Za GIS se može reći da je okrenut korisniku, što ga čini veoma pogodnim i laganim za rad. Samom korisniku interfejs GIS-a nudi jednostavnu kontrolu i pregled podataka.

Leave a Reply