Razvoj aplikacija

Aritmetički operatori plus i minus

Plus i minus predstavljaju osnovne aritmetičke operatore pomoću kojih se formiraju uslovi za dobijanje odgovarajućih podataka

Operatori su elementi SQL upita, pomoću kojih se formiraju uslovi za dobijanje odgovarajućih podataka. U ovom prilogu ćemo obraditi aritmetičke operatore. Aritmetički su operatori: plus (+), minus (-), deljenje (/), množenje (*), i moduo (%). Prva četiri nije potrebno objašnjavati, a peti – moduo predstavlja ostatak rezultata celobrojnog deljenja (neće raditi sa realnim tipom podataka):

5 % 2 = 1
6 % 2 = 0

Hijerarhija operatora je sledeća: množenje, deljenje, moduo, sabiranje i oduzimanje. Na primer izraz:

3*9+6/3

jednak je:

27+2=19.

Operaciju sabiranja možete izvesti na nekoliko načina. Ako recimo imamo tabelu “Cene” i u njoj polja “Artikl” i “Cena” (kao na slici). Kada zadamo upit “SELECT * FROM Cene”, kao rezultat dobićemo sve slogove u dva polja. Sada probajte sledeći upit:

SELECT Artikl, Cena, Cena+20
FROM Cene;

Dobićete rezultat kao na slici (srednja tabela), tj. pojaviće se i novo polje “Cena+20” u kome će se cena artikla u svakom slogu povećati za 20. Ovo novo polje se ne nalazi u tabeli. SQL dozvoljava kreiranje virtuelnih polja, kombinacijom ili modifikacijom postojećih polja. Probajte i sledeći upit:

SELECT Artikl, Cena, (Cena+20) MPC
FROM Cene;
Kao rezultat dobićete situaciju kao na slici (donja tabela), zapazite da smo trećem, virtuelnom polju dali naziv “MPC” (maloprodajna cena). Na isti način možete preimenovati bilo koje polje u tabeli, i to preko sintakse <naziv_polja = alias>. Pa tako u našem primeru možemo zadati: “Artikl = Proizvod”, ovo se često koristi kod kreiranja izveštaja, zbog različitih mogućnosti generatora izveštaja.
Sledeća operacija je oduzimanje (-), kod ove operacije imamo dve mogućnosti upotrebe:

prva je promena znaka u slogovima jednog brojčanog polja, pa tako ako imamo podatak “+50” sa znakom minus ćemo promeniti predznak. Rezultat će biti da će sve cene promeniti predznak:

SELECT Artikl, -Cena
FROM Cene;

druga je obično oduzimanje, u tabeli je moguće oduzeti vrednosti jednog polja od vrednosti drugog polja:

SELECT Artikl, Cena, MPC, (MPC-Cena) Razlika
FROM Cene;

Ovo možete iskoristiti da ispravite eventualne greške u podacima jednog ili više polja. U našem slučaju samo kreirali polje kao razliku dva postojeća polja. U slučaju da upotrebite operator minus nad poljem koje sadrži stringove, dobićete poruku o grešci.

Leave a Reply