Razvoj aplikacija

Drugačija upotreba svojstva forme Tag

Osobina forme tag, može biti iskorišćena na više načina, jedan od njih je i određivanje dostupnosti određenih kontrola na formi

Osobina forme ili izveštaja, Tag, ne nalazi se u direktnoj upotrebi od strane Access-a, već stoji na raspolaganju programerima, tako da je mogu upotrebiti na različite načine. Na primer, moguće je da imate formu na kojoj ćete želeti da pod određenim uslovima prikažete jedan skup kontrola, a sa druge strane, pod drugim uslovima – drugi set kontrola. Za ovu svrhu, trebali bi da napište proceduru koja će da skriva i prikazuje kontrole. Jedna takva procedura može da izgleda npr. ovako (obrada događaja AfterUpdate):

If Opcija=1 then
Me!Kontrola1.visible=True
Me!Kontrola2.visible=True
Me!Kontrola3.visible=False
Me!Kontrola4.visible=False
‘itd.
Else
Me!Kontrola1.visible=False
Me!Kontrola2.visible=True
Me!Kontrola3.visible=False
Me!Kontrola4.visible=False
‘itd.
End If

Problem rešen na prethodni način zahteva od vas da menjate programski kôd svaki put kada recimo dodate nove kontrole. Alternativa je da u osobinu tag svake kontrole upišete ili “Opcija1”, ili “Opcija2”, te ih na taj način grupišete u dve grupe koje će se u datom trenutku videti, ili se neće videti. Potom ćemo napisati programski kôd kojim ćemo u obrađivač događaja AfterUpdate opcione grupe (Option group) koji će petljom proći kroz sve kontrole u grupi i načiniti identične promene. Takav jedan kôd može biti slična sledećem:

Dim Frm as Form
Dim I as integer
Set Frm = Me

If Opcija=1 then
For I = 0 to Frm.count -1
If Instr(Frm( I ).tag, “Opcija1”)>0 then Frm( I ).visible = True
If Instr(Frm( I ).tag, “Opcija2”)>0 then Frm( I ).visible = False
Next I
Else
For I = 0 to Frm.count -1
If Instr(Frm( I ).tag, “Opcija1”)>0 then Frm( I ).visible = False
If Instr(Frm( I ).tag, “Opcija2”)>0 then Frm( I ).visible = True
Next I
End If

Ovaj “komad” kôda, za razliku od prethodnog, dozvoljava da dodajete ili brišete kontrole (koje treab da budu vidljive ili skrivene) bez potrebe izmene i programskog kôda. sve što je potrebno je da svakoj od kontrola odredite vrednost osobine Tag – “Opcija1” ili “Opcija2”.

Zapazite još i to, da umesto toga da proveravamo samo jednakost stringa sa stringom unutar Tag osobine, mi proveravamo da li je dati string sadržan u vrednosti osobine, jer osobina Tag (iste kontrole) može da sadrži još neke okidače koji će pokrenuti neke druge akcije.

Leave a Reply