Razvoj aplikacija

Eliminacija praznih polja u izveštajima

Kod štampanja izveštaja svi slogovi nemaju sa popunjena polja, pa će se uizveštaju naći dosta praznih mesta. Kako izbaciti prazna polja i uštedetii prostor?

Zamislimo da imamo sledeću situaciju; kreirali smo jednostavnu bazu podataka (samo jednu tabelu) koja čuva podatke o našim kontaktima sa uobičajenim poljima: ime, adresa, grad, poštanski broj, broj telefona, e-mail, država itd. Pri tome u tabeli, neki od slogova (kontakata) neće biti potpuni, odnosno neka polja će ostati prazna; na primer, nemaju sva lica e-mail adresu. Na osnovu ove tabele kontakata kreirali bi izveštaj koji bi ovako izgledao:

Ime:
Prezime:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Međutim, prilikom štampanja izveštaja, tj. spiska kontakata sa pripadajućim podacima, zbog kontakata koji nemaju sva polja popunjena – u izveštaju će se naći dosta praznih sekcija koja će narušititi izgled dokumenta i bespotrebno povećati broj strana za štampanje. Pitanje je, kako izbaciti prazna polja (polja bez podataka) iz izveštaja i uštedeti prostor?

Prazna polja u izveštajima najjednostavnije možete izbaciti podešavanjem osobine Can Shrink svakog text-box na Yes. Ali, tada se morate uveriti da se tekst-polja ne preklapaju. Kada potvrdimo osobinu Can Shrink, ukazujemo Access-u da “skupi” (umanji) kontrolu kada u njoj nisu prisutni podaci, i tako ukloni prazan prostor. Međutim, cela linija mora biti prazna. Ovo znači da ukoliko imate tri kontrole u liniji, sve tri miraju biti prazne da bi se automatski uklonio prazan prostor. Umesto ove tehnike možete izgraditi funkciju koja će uklanjati ove prazne linije. Kreiranje takve jedne funkcije ćemo objasniti u narednim redovima.

Da bi linija u izveštaju bila uklonjena, mora biti totalno prazna, što može biti problem kada na primer, u liniji preostanu zarez ili neki drugi karakter za separaciju polja. U ovakvim situacijama morate detektovati da li data linija poseduje podatke i sprečiti ubacivanje nepotrebnih razdvajajućih oznaka. Ovo možete odraditi korišćenjem IIf (Immediate If) funkcije. Na primer, neka je sledeći kod sadržaj osobine Control Source nekog tekst-polja na izveštaju:


=Trim([Grad] &
IIf(IsNull([Pokrajina] Or [Pokrajina]=""),
" ", ", " & [Pokrajina] & " ") &
[Postanski broj])

Ovim tekst-poljem u jednu liniju smeštamo sadržaj polja [Grad], [Pokrajina] i [Postanski broj]. Ukoliko postoji podatak o pokrajini datog kontakta, pre samog naziva pokrajine ubacuju se zarez i space, a nakon naziva pokrajine dolazi još jedan space karakter. Ukoliko pak, ovaj podatak o pokrajini nije prisutan, nakon učitavanja podatka [Grad], ubacuje se samo prazan karakter. Funkcijom IIf ubacujemo zarez samo onda kada je potrebno, i stoga osiguravamo praznu liniju ukoliko su sva tri polja prazna.

Nešto složenije rešenje predstavlja korišćenje korišćenje VBA programskog koda i kreiranje funkcije “KreirajLinije”, koju ćemo detaljnije objasniti. Korišćenjem ove funkcije biće vam potrebna samo jedna text-box kontrola u kolju ćemo smestiti sva polja. Zato će izvor podataka za ovo polje biti:


=Trim(KreirajLinije([Adresa],
[Grad] &
IIf(IsNull([Pokrajina]) Or [Pokrajina]="",
" ", ", " & [Pokrajina] & " ") &
[Postanski broj],
[Drzava]))

Kao što vidite, argument funkcije KreirajLinije() prestavljaju podaci iz pet polja baze podataka, tj. pet stringova, a sama funkcija izgleda ovako:

Public Function KreirajLinije(ParamArray varLinije())
Dim intX As Integer, strRezultat As String

For intX = 0 To UBound(varLinije)
If Not IsNull(varLinije(intX)) And varLinije(intX) <> "" Then
strRezultat = strRezultat & varLinije(intX) & vbCrLf
End If
Next

KreirajLinije = strReturn
End Function

Funkcija KreirajLinije()automatski vrši konstrukciju linije za svaki od argumenata (polja sloga), i pri tome ignoriše prazna i null polja. Ovim se vrši uklanjanje praznih linija ukoliko podatak u nekom polju nedostaje. Na primer, ukoliko nema adrese, neće ni biti linije sa adresom u izveštaju, a linije koje slede (Grad-Pokrajina-Postanski broj-Drzava) automatski će se pomeriti za jednu liniju gore.

Leave a Reply