Razvoj aplikacija

Izračunavanje broja radnih dana

Predstavljamo funkciju kojom se izračunava broj radnih dana između dva zadata datuma

Ako se bavite razvojem aplikacija u MS Access-u sigurno ste se već sreli sa nekom od funkcija za rad sa datumima. U ovom prilogu predstavićemo vam funkciju koja izračunava broj radnih dana između dva datuma. Ovo može biti jako korisno u firmama prilikom obračunavanja plata. Funkciji predajemo dva podatka (tipa Variant) koja predstavljaju početni i krajnji datum. Rezultat koji vraća funkcija je celobrojna vrednost koja predstavlja ukupan broj radnih dana između dva datuma. Evo i same funkcije:

Function Radni_Dani(PocetniDatum As Variant, _
KrajnjiDatum As Variant) As Integer
' Napomena: Funkcija neće računati dane praznika.
Dim BrojNedelja As Variant
Dim DatumPriv As Variant
Dim PoslednjiDani As Integer

  PocetniDatum = DateValue(PocetniDatum)

  KrajnjiDatum = DateValue(KrajnjiDatum)
    BrojNedelja = DateDiff("w", PocetniDatum, KrajnjiDatum)
    DatumPriv = DateAdd("ww", BrojNedelja, PocetniDatum)
    PoslednjiDani = 0
    Do While DatumPriv < KrajnjiDatum
      If Format(DatumPriv, "ddd") <> "Sun" And _
             Format(DatumPriv, "ddd") <> "Sat" Then
          PoslednjiDani = PoslednjiDani + 1
      End If
      DatumPriv = DateAdd("d", 1, DatumPriv)
    Loop
    Radni_Dani = BrojNedelja * 5 + PoslednjiDani
End Function

U samom programskom kodu možemo videti nekoliko ugrađenih funkcija, pa ćemo ih bliže pojasniti:

 • DateValue – pretvara datum koji je u tekst formi, u serijski broj
 • DateDiff– računa broj kalendarskih sedmica između dva datuma
 • DateAdd – na postojeći datum dodaje određeni broj dana, rezultat je taj novi datum

Leave a Reply