Razvoj aplikacija

Komponente za baze podataka (I deo)

Unutar Delphi-ja, kartica Data Access na paleti komponenti sadrži komponente koje se koriste za interakciju sa bazama podataka

Delphi sa sobom donosi veliki broj komponenti koje služe za rad sa bazama podataka. Kartica Data Access na paleti komponenti sadrži komponente koje se koriste za interakciju sa bazama podataka u BDE-orijentisanim (Borland Database Engine) aplikacijama. Najveći broj ovih komponenti nije vizuelan, pošto služe konekciji sa bazama, tabelama, upitima i sličnim elementima. Pored ovih komponenti, Delphi takođe obezbeđuje brojne predefinisane komponente koje će vam pomoći u prikazu i preuređenju podataka iz baza podataka. Na kartici Data Controls nalaze se vizuelne komponente, koje se koriste za prikaz i editovanje podataka na formi.

Da biste pristupili bazi podataka u Delphi-ju, biće vam potreban izvor podataka, koji se identifikuje komponentom DataSource. DataSource komponenta, međutim, ne označava podatke direktno, već preko DataSet komponente. Ovo može biti tabela, rezultat upita, rezultat skladišne procedure, podaci dobijeni sa udaljenog servera, itd.

Čim postavite DataSet komponentu na formu, možete preko njene osobine DataSource povezati ove dve komponente. Kada kliknete u polje ove osobine (u Object Inspector-u), izlistaće se svi dostupni DataSet-ovi sa ove ili sa drugih formi i data modula povezanih sa trenutnom formom (korišćenjem menija [File > Uses Form command]).

Najjednostavniji način za određenje pristupa podacima u Delphi-ju je korišćenjem Table komponente. Objekat Table jednostavno ukazuje na tabelu u određenoj bazi podataka. Kada koristite komponentu Table, potrebno je da odredite naziv baze podataka u kojoj se tabela nalazi, i to preko osobine DatabaseName. U ovu osobinu možete uneti alijas baze podataka ili putanju do foldera sa fajlovima tabela. Kliknete li na ovo polje, Object Inspector će izlistati sve dostupne nazive baza podataka, a njihov broj zavisi od instaliranih alijasa u BDE-u.

Leave a Reply