Razvoj aplikacija

Komponente za baze podataka (II deo)

Unutar Delphi-ja, kartica Data Access na paleti komponenti sadrži komponente koje se koriste za interakciju sa bazama podataka

Potrebno je postaviti odgovarajuću vrednost i u polje – osobinu TableName. I ovde će Object Inspector izlistati sve dostupne tabele aktuelne baze podataka (ili foldera), tako da, generalno, vrlo lako možete odabrati željenu tabelu.

Drugi izvor skupova podataka, koji je dostupan u Delphi-ju, jeste Query komponenta. Uobičajeno je da je ovaj izvor (upit) kompleksniji od obične tabele pošto zahteva poznavanje i izdavanje naredbi SQL jezika. Međutim, možete preuređivati upite korišćenjem SQL-a mnogo lakše nego što, na primer, uređujete tabele (naravno, samo u slučaju da znate bar osnovne naredbe SQL-a). Komponenta Query poseduje osobinu DatabaseName kao i komponenta Table, samo što nema osobinu TableName. Sama tabela je naznačena unutar upita, koji se smešta u osobinu SQL. Na primer, možete napisati sledeću jednostavnu SQL instrukciju:

SELECT * FROM Radnik;

gde ovo Radnik u stvari predstavlja tabelu, a zvezdica (*) indicira da želite da vam se vrate sva polja u tabeli. Ako ste dobar poznavalac SQL-a, slobodno možete češće koristiti komponentu, jer ćete imati bolje preformanse. Ovo je iz razloga što efikasnost korišćenja tabele ili upita zavisi od same baze podataka koju koristite.

Generalno gledano, komponenta Table radi brže sa lokalnim tabelama, dok je komponenta Query brža kod vraćanja podataka sa udaljenih SQL servera. Mada, ovo je samo generalna pravilnost, pa ćete možda u mnogim slučajevima iskusiti potpuno suprotan efekat.

Treća komponenta za vraćanje skupova podataka je StoredProc, koja se odnosi na skladištene procedure koje se nalaze na SQL serverima. Ove procedure možete pokretati i vraćene rezultate prikazati u formi tabele baza podataka. Ova komponeta se može koristiti samo u interakciji sa SQL serverima.

Leave a Reply