Razvoj aplikacija

Konekcija na MySQL bazu podataka II deo

Nakon više uvodnih članaka o PHP-u i upoznavanja sa sintaksom PHP-a, pozabavićemo se – spajanjem sa bazom podataka koja se nalazi na MySQL serveru

Nakon postavljenog i upućenog upita serveru uz pomoć funkcije mysql_query, biće potrebno da rezultat sadržan u varijabli $sql_result formatiramo, tako da ga podelimo na odvojene redove, u čemu će nam pomoći funkcija mysql_fetch_array:

while ($row = mysql_fetch_array($sql_result))           {
           //prog. kod
           }

Kao što vidite, uz pomoć while petlje kreiraćemo niz koji smo nazvali $row, i to za svaki slog u rezultujućem skupu slogova. Da bismo dobili pojedinačne elemente sloga, odnosno polja (Naziv, Tip, Kolicina), kreiraćemo potrebne varijable:

$naziv_proiz = $row["Naziv"];
$tip_proiz = $row["Tip"]; $kolicina = $row["Kolicina"];

Pošto je osnovna svrha bilo kog upita prikaz i nekakva analiza podataka, smestićemo dobijene podatke u HTML tabelu, tj. prikazaćemo rezultat u takvom obliku da može da ga iščita bilo koji web browser. Da biste ovo odradili, sledeći HTML kôd smestite ispred while petlje, kako biste “otvorili” tabelu i kreirali naslovni red tabele:

echo "<TABLE BORDER=1>";
           echo "<TR>
           <TH>Naziv proizvoda</TH>
           <TH>Tip</TH>
           <TH>Kolicina</TH>
           </TR>
           ";

Nakon definisanja varijabli unutar while petlje, “odštampaćemo” ih u tabeli:

echo "<TR>
           <TD>$naziv_proiz</TD>
           <TD>$tip_proiz</TD>
           <TD>$kolicina</TD>
           </TR>
           ";

Prema tome, konačna while petlja izgledaće ovako:

while ($row = mysql_fetch_array($sql_result))           {
           $naziv_proiz = $row["Naziv"];
           $tip_proiz = $row["Tip"];
           $kolicina = $row["Kolicina"];
           echo "<TR>
           <TD>$naziv_proiz</TD>
           <TD>$tip_proiz</TD>
           <TD>$kolicina</TD>
           </TR>
           ";
           }

Nakon završetka petlje, sledi i zatvaranje taga tabele:

echo "</TABLE>";

I konačno, na kraju je potrebno da oslobodimo sve resurse zauzete izvršavanjem upita, i zatvorimo konekciju ka bazi podataka. Ako ovo ne uradimo, možemo izazvati neželjeno “curenje” memorije ili slične resurs-probleme.

mysql_free_result($sql_result);
           mysql_close($connection);
?>

Leave a Reply