Razvoj aplikacija

Konekcija na MySQL bazu podataka II deo

Nakon više uvodnih članaka o PHP-u i upoznavanja sa sintaksom PHP-a, pozabavićemo se – spajanjem sa bazom podataka koja se nalazi na MySQL serveru

Nakon upoznavanja sa osnovnim funkcijama za spajanje sa bazom i kreiranja baze i tabele kao pripreme za naš primer, krećemo i sa samim PHP kodiranjem. Pre nego što počnete, potrebno je da znate naziv servera na kome se nalazi baza podataka (ukoliko radite u lokalu, naziv će biti “local”), validno korisničko ime i lozinka za taj server. Zatim, startujemo sa PHP kôdom, kreiranjem konekcione varijable:

<php>
           $connection = mysql_connect 
           ("naziv_servera","kor_ime","lozinka")
           or die("Povezivanje nije moguce.");

Funkcija die() koristi se za prekidanje skripta i “štampanje” poruke o grešci ukoliko prethodna funkcija “propadne” (u ovom slučaju, ako konekcija nije uspostavljena).

Kada uspostavite vezu, tj. konekciju, sledeći korak predstavlja izbor baze podataka i kreiranje SQL instrukcije (upita). Pretpostavimo da tabela “Proizvodi” već postoji u MySQL bazi podataka koja se npr. zove “mojaBaza”. Potrebno je da eksplicitno izaberete bazu podataka na serveru na koju ćete se spojiti:

$db = mysql_select_db("mojaBaza", $connection)
           or die("Baza nije dostupna.");

U ovoj tački smo “naredili” PHP parseru da se spoji na server i selektuje bazu podataka. Ako je sve u redu do ove tačke, možete odaslati SQL upit i nadati se da će vam se vratiti nekakav rezultat, tj. rezultujući set slogova. Kreiraćemo upit koji se zasniva na tabeli “Proizvodi” (definisana u prethodnom prilogu), a koji treba da vrati polja sa nazivima proizvoda, njihovim tipom i količinom proizvoda, s tim da se podaci poređaju po najvećim količinama. Kreiraćemo varijablu koja će sadržati ovu našu SQL instrukciju:

$sql = "SELECT Naziv, Tip, Kolicina
           FROM Proizvodi
           ORDER BY Kolicina DESC";

Potom ćemo kreirati varijablu koja će prihvatiti rezultate prethodnog upita, a koji će se dobiti uz pomoć mysql_query funkcije. Funkcija mysql_query poseduje dva argumenta; konekciju i SQL varijablu, koje smo prethodno kreirali:

$sql_result = mysql_query($sql,$connection)
           or die("Upit nije izvrsen");

Ovim bi trebalo da uspostavimo konekciju, selektujemo tabelu, postavimo upit i smestimo rezultate u varijablu. U sledećem prilogu ćemo videti kako rezultate upita prikazati korisnicima.

Leave a Reply