Razvoj aplikacija

Kontrola Outline

Kontrola Outline služi za prikazivanje složenih lista podataka, u kojoj su podaci slojevito organizovani

Outline kontrola služi za prikazivanje složenih lista podataka, u kojoj su podaci slojevito organizovani. Kada izaberete konteolu u paleti alatki i “iscrtate” je na formi, ova kontrola će nam omogućiti da svaki element liste ima svoje podelemente. Podaci u listi će biti hijerarhijski prikazani, po nivoima, slično desnom oknu Windows Explorer-a. Svaki nivo se određuje pomoću parametra “Ident“, i na ekranu se prikazuje uvalačenjem ostalih podelemenata u desnu stranu. U ovu kontrolu možemo dodavati podatke – elemente i preko reda (u običnoj listi je obavezno unošenje po redu) uz pomoće indeksa. Kada ovako unesemo podatke ostali nepostojeći međuelementi će se automatski indeksirati. Svakoj stavci u listi, uz pomoć indeksa, dodeljujemo vrednost osobinom “ItemData”. Sa leve strane svakog nivoa, pored elementa liste, nalazi se prigodna sličica koja prikazuje stanje na tom nivou. Jedan nivo može imati otvorene ili zatvorene podnivoe.

Promenu sličica ćemo isporogramirati preko osobine PictureType, koja može da ima tri vrednosti:

 • 0 – zatvoren nivo
 • 1- otvoren nivo
 • 2 -stavka nema podnivoe

Odeđivanje podnivoa vršimo preko osobine HasSubItems, a preko osobine “IsItemVisible” određujemo da li je podnivo vidljiv.

Prikazaćemo kako radi ova komponenta na osnovu sledećem primera. Dodajte na formu jednu Outline kontrolu i unesite sledeći kod:


Private Sub Form_Load()
  Outline1.AddItem "Nivo 1. 1"
  Outline1.AddItem "Nivo 1. 2"
  Outline1.AddItem "Nivo 1. 3"
  Outline1.AddItem "Nivo 1. 4"
  Outline1.ListIndex = 2
  Outline1.AddItem "Nivo 1. 1"
  Outline1.ListIndex = 1
  Outline1.AddItem "Nivo 1. 2. 1"
  Outline1.AddItem "Nivo 1. 2. 2"
  Outline1.ListIndex = 1
  Outline1.AddItem "Nivo 1. 2. 3"
  Outline1.ListIndex = 4
  Outline1.AddItem "Nivo 1.2.3.1"
  Outline1.AddItem "Nivo 1.2.3.2"
End Sub

Kada startujemo program lista će se ispuniti podacima, i to pri učitavanju forme Form_Load. Možemo probati da nivoe otvaramo i zatvaramo pritiskom na znake “+” i “-“, kada klikćete na ove znakove događa se događaj Expand.

Leave a Reply