Razvoj aplikacija

Kreiranje Autonumber polja

Predstavljamo vam kako da samostalno izvedete, i iskoristite Autonumber polje

U Access-u, određenom polju možete dodeliti tip podatka Autonumber, i to uglavnom radi dobijanja jedinstvene vrednosti koja će biti ključ određenog entiteta. Ovaj tip podatka omogućava kreiranje brojevnih podataka i to u rastućem (Increment) poretku ili generisanjem slučajnog broja (Random). Ali, kako samostalno izvesi ovako jedno polje? Za rešenje ovog problema postoje dve metode koje koriste VBA programski kod. Prva metoda se oslanja na SQL definicionu instrukciju Create table, a druga se oslanja na VBA kod i to pomoću povećavnja osobine dbAutoIncrField. za kreiranje Autonumber polja pomoću VBA i DAO, možete iskoristiti sledeću funkciju
U prvoj funkciji ćemo videti kako možemo dobiti, recimo datum prvog dana u mesecu u odnosu na tekući ili ulazni datum:

Function fKreirajAutoNumberPolje( ByVal strNazivTabele As String, ByVal strNazivPolja As String) As Boolean

‘ Kreiramo Autonumber polje sa nazivom=strNazivPolja
‘ u tabeli strNazivTabele.
‘ strNazivTabele: Naziv tabele
‘ u kojoj kreiramo polje
‘ strNazivPolja: Naziv novog polja
‘ Funkcija vraca True ako je uspesna,
‘ u suprotnom false

On Error GoTo ErrHandler
Dim db As DAO.Database
Dim fld As DAO.Field
Dim tdf As DAO.TableDef

Set db = Application.CurrentDb
Set tdf = db.TableDefs(strNazivTabele)

‘ Prvo kreiramo polje sa tipom podataka Long Integer
Set fld = tdf.CreateField(strNazivPolja, dbLong)
With fld

‘ Pretvaramo dbAutoIncrField u atribut
.Attributes = .Attributes Or dbAutoIncrField
End With
With tdf.Fields
.Append fld
.Refresh
End With

fKreirajAutoNumberPolje = True

ExitHere:
Set fld = Nothing
Set tdf = Nothing
Set db = Nothing
Exit Function
ErrHandler:

fKreirajAutoNumberPolje = False
With Err
MsgBox “Greska ” & .Number & vbCrLf & .Description,vbOKOnly Or vbCritical, “KreirajAutoNumberPolje”
End With
Resume ExitHere
End Function

Leave a Reply