Razvoj aplikacija

Kreiranje izveštaja od linkovanih podataka iz Excel-a

Predstavljamo vam jednu vrlo zanimljivu funkciju koja u Access-u formira izveštaj (Report) od podataka preuzetih iz neke Excel tabele.

Predstavićemo vam jednu vrlo zanimljivu funkciju koja će da u Access-u formira izveštaj (Report) od podataka preuzetih iz neke Excel tabele. Za ovu našu funkciju koristićemo Access-ovu ugrađenu funkciju CreateReport. Ovaj primer iskoristićemo kao prikaz kako može da se izvrši automatizacija, za povezivanje sa Excel-om, te kreiranje linkovane tabele u nekoj Access bazi podataka (u našem primeru to će biti baza Northwind koja dolazi uz instalaciju Access-a). Nakon linkovanja, i kreiranja tabele, izvršiće se kreiranje izveštaja (Report-a) sa podacima iz date tabele. Biće potrebno samo da u folder “My Documents” kreirate jednu radnu svesku sa nazivom Book1.xls ( ili samo zamenite određenu liniju iz donjeg programskog koda). Podaci iz te radne sveske koji će ući u linkovanu tabelu, definisani su preko osobine SourceTableName.

Kada ste spremili Excel tabelu kao izvor, unesite donji kod u modul bilo koje baze podataka, te na praznoj formi postavite jedno komandno dugme i odatle pozovite funkciju Izvestaj(). Pre nego što pokrenete sam kod, referencirajte Microsoft Excel 8.0 object library i DAO 3.5 object library (mogu naravno da budu i druge verzije).

Option Compare Database
‘ Ovu liniju unesite u sekciju Declarations module-a.
Dim appAccess As New Access.Application

Sub Izvestaj()
Dim rpt As Access.Report, ctl As Access.TextBox
Dim dbs As DAO.Database, tdf As DAO.TableDef, fld As DAO.Field
Dim strDB As String, intLeft As Integer

‘ Konstanta koja predstavlja putanju do baze Northwind.
Const conPutanja As String = “C:\”

‘ Otvaranje baze u Access-u, korišćenjem cele putanje.
appAccess.OpenCurrentDatabase conPutanja & “Northwind.mdb”
‘ preuzimanje reference tekuće baze.
Set dbs = appAccess.CurrentDb
‘ Kreiranje novog TableDef objekta.
Set tdf = dbs.CreateTableDef(“XLData”)
‘ Definisanje konekcionog stringa ka Excel-ovom ISAM drajveru.
‘ Ovde ubacite putanju do neke vaše radne sveske

tdf.Connect = “EXCEL 8.0; Database=C:\My Documents\Book1.xls”
‘ Određivanje izvorne tabele, preko reference bloka ćelija.
tdf.SourceTableName = “A2:E8”
‘ Linkvanje nove tabele u tekuću bazu.
dbs.TableDefs.Append tdf
‘ Kreiranje novog izveštaja u Access-u.
Set rpt = appAccess.CreateReport
‘ Definisanje linkovane tabele kao izvora.
rpt.RecordSource = tdf.Name
‘ Otvaranje reporta u Print Preview modu.
appAccess.DoCmd.OpenReport rpt.Name, acViewPreview
appAccess.DoCmd.Restore
‘ Prikaz Access-a kao aktivne aplikacije.
AppActivate “Microsoft Access”
End Sub

Leave a Reply