Razvoj aplikacija

Kreiranje PHP brojača

Iako većina provajdera kao i nezavisnih servisa nudi besplatno registrovanje posetilaca nije na odmet da i sami, radi veće pouzdanosti, kreirate sopstvene brojače

Logika same metode za kreiranje brojača je vrlo jednostavna. U suštini, radi se o tome da svaki put kada neko poseti vaš sajt i zatraži neki fajl, funkcija će otvoriti predefinisani *.txt fajl i dodaće novi podatak na kraj fajla. Na ovaj način dobijamo jednostavni brojač poseta. Sve što treba da uradite je da pozovete predefinisani fajl sa stranice koju pratite funkcijom require, sledećim kodom:

<?php
require(“brojac.php”);
?>

Nakon ovoga, kreiraćemo fajl brojac.txt. U dva posebna fajla čuvaćemo sve hit-ove i sve site refere-re, da bi saznali odakle dolaze posetioci na datu stranicu.

Kreiranje koda

Za početak kreiraćemo brojac.php, koji će otvarati prethodna dva fajla i smestiti u njih sve potrebne informacije. Kôd za dodavanje-brojanje hit-ova mogao bi da izgleda ovako:

           <?php
           $ref = $HTTP_REFERER;
           $datum = date("d/m @ g:i A", time());
           $fajl = "brojac.txt";
           $fd = fopen ($fajl, "r+");
           $sadrzaj = fread ($fd, filesize ($fajl));
           $novi = $sadrzaj+1;
           fclose($fd);
           $fd = fopen ($fajl, "w");
           fwrite($fd,$novi);
           fclose ($fd);

Kôd za praćenje refere-ra mogao bi da izgleda ovako:

$reffajl = "ref.txt";
           $fd = fopen ($reffajl, "a");
           fwrite($fd, "Referer: ".$ref." - Datum: ".$date."           - Broj hit-a: ".$novi."\r\n");
           fclose($fd);
           ?>

Kada isprobate kod u nekoliko puta učitate u browser, stranicu koja sadrži prvi deo koda (require(“brojac.php”)), fajl ref.txt će izgledati kao na slici (radi se o lokalnom serveru).

Leave a Reply