Razvoj aplikacija

Listbox sa svim dostupnim izveštajima

Jedan listbox sa svim dostupnim i izlistanim izveštajima (Report-ima), može vrlo lakoda uveća efikasnost vaših Access aplikacija

U nekim Access aplikacijama možda ćete morati da ponudite korisnicima izbor štampe (ili pregleda) bilo kog snimljenog izveštaja (Report–a). Bilo bi dobro da Access automatski popuni listu kontrole listbox, sa nazivima svih postojećih izveštaja, što nije nemoguće. Korisnik bi trebao samo da izabere izveštaj iz liste i pošalje ga na štampu. Za rešenje ovog problema postoje dve solucije.

Upit nad skrivenom sistemskom tabelom

Ovo je najjednostavnija metoda, a sastoji se u tome da kreiramo upit nad skrivenom sistemskom tabelom, koju inače Access koristi za praćenje vaših izveštaja.

Sve što je potrebno je da na Access formu postavite jednu Listbox kontrolu, i da unutar osobinr RowSource smestite sledeći SQL upit:

SELECT MSysObjects.Name
FROM MsysObjects
WHERE (Left$([Name],1) <> “~”)
AND (MSysObjects.Type)= -32764
ORDER BY MSysObjects.Name;

Ovo “različito od ~” (tilda), obezbeđuje da u listi ne budu izlistani objekti (Report-i) koji su obrisani. Naime, Access obeležava sa “~” (tildom) sve objekte koji su obrisani, a dok *.mdb baza još nije kompaktovana. Upitom izbegavamo izlistavanje izveštaja koji su obrisani.

Ukoliko vam treba izlistavanje i drugih Access objekata, njihovi parametri su sledeći:

Table 1
Query 5
Form -32768
Module -32761

Callback funkcija

Ukoliko ne volite nedokumentovane pristupe, kao što je gornji, ili ukoliko želite da eksperimentišete sa callback funkcijama, postoji druga alternativa.

 1. Za primer, kreirajte formu sa sledećim kontrolama:
  • List-box koji ćemo nazvati lstIzvestaji, a neka label-a bude Izveštaji.
  • Check-box koji ćemo nazvati chkPregled, sa label-om Pregled.
  • Dugme sa nazivom cmdOtvoriIzv, i label-om “Otvori izveštaj“.
 2. Unutar procedure za obradu događaja OnClick dugmića, dodajte sledeći VBA kod:
  Private Sub cmdOtvoriIzv_Click()
  ‘ namena: otvaranje izveštaja izabranog u list-box-u.
  On Error GoTo cmdOtvoriIzv_ClickErr
  If Not IsNull(Me.lstReports) Then
  DoCmd.OpenReport Me.lstIzvestaji, IIf(Me.chkPregled.Value, acViewPreview, acViewNormal)
  End If
  Exit Sub

  cmdOtvoriIzv_ClickErr:
  Select Case Err.Number
  Case 2501
  ‘ otkaz od strane korisnika, ili događaj NoData.
  MsgBox “Izveštaj otkazan, ili nema podataka.”, vbInformation, “Information”
  Case Else
  MsgBox “Greska” & Err & “: ” & Error$, vbInformation, “cmdOtvoriIzv_Click()”
  End Select
  Resume Next
  End Sub

 3. Podesite osobinu RowSourceType kontrole Listbox na ListaIzv. a polje osobine RowSource neka ostane prazno.
 4. Kreirajte novi modul, i sledeću funkciju iskopirajte u taj novi modul:
  Function ListaIzv(fld As Control, id As Variant, row As Variant, col As Variant, code As Variant) As Variant
  ‘ namena: obezbeđivanje naziva svih izveštaja za list-box.Dim db As Database, dox As Documents, i As Integer
  Static sIzvNaziv(255) As String

  ‘ niz za smeštanje naziva izveštaja.
  Static iIzvBroj As Integer
  ‘ Number of saved reports.

  Select Case code
  Case acLBInitialize

  ‘ prvi poziv, kada se forma otvara.
  Set db = CurrentDb()
  Set dox = db.Containers!Reports.Documents
  iIzvBroj = dox.Count
  ‘ pamćenje broja izveštaja.
  For i = 0 To iIzvBroj – 1
  sIzvNaziv(i) = dox(i).Name

  ‘ učitavanje naziva izveštaja u niz.
  Next
  EnumReports = True
  Case acLBOpen
  EnumReports = Timer
  ‘ vraćanje jedninstvenog identifikatora.
  Case acLBGetRowCount
  ‘ broj redova
  EnumReports = iIzvBroj
  Case acLBGetColumnCount

  EnumReports = 1
  Case acLBGetColumnWidth
  EnumReports = 2 * 1440
  Case acLBGetValue

  ‘ naziv izveštaja iz niza.
  EnumReports = sIzvNaziv(row)
  Case acLBEnd
  Erase sIzvNaziv
  ‘ dealokacija memorije za čuvanje niza.
  iIzvBroj = 0
  End Select
  End Function

Kako radi Callback funkcija

Osobina RowSourceType kontrole list-box može se iskoristiti za automatsko popunjavanje liste. Pet argumenata za prethodnu finkciju se automatski obezbeđuju: Access repetitivno poziva funkciju korišćenjem ovih argumenata da bi “prepoznao” kakvu informaciju treba da očekuje.

Tokom inicijalizacije, funkcija koristi DAO (Data Access Objects) model za preuzimanje i smeštanje naziva svih izveštaja u statični niz.

Komandno dugme jednostavno izvršava OpenReport akciju. Ukolio je potvrđen check-box, izveštaj će biti otvoren u Preview modu, inače će direktno ići na štampanje.

Leave a Reply