Razvoj aplikacija

Matematika uz pomoć objekta “Math”

JavaScript poseduje objekat “Math” koji nam preko svojim osobina i metoda obezbeđuje mogućnost izračunavanj složenih matematičkih funkcija

Ako vam ikada u kreiranju skriptova zatrebaju složenije matematičke funkcije, tu je JavaScript objekat – Math. Izračunate vrednosti dobijamo u stvari, preko osobina i metoda ovog objekta. Jednostavno neku vrednost prosledimo nekoj od metoda ovog objekta i onda dobijemo rezultat. Evo i primera kako možemo da dobijemo kvadratni koren preko Math objekta:

<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT Language="JavaScript">
<!--
function koren() {
v=document.obrazac.vred.value
document.write(Math.sqrt(v))
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<form NAME="obrazac">
<INPUT TYPE="text" SIZE="5" NAME="vred" VALUE="9">
<INPUT TYPE="button" NAME="dugme" onClick="koren()" VALUE="Koren">
</form>
</BODY>
</HTML>

U primeru imamo jedno tekst polje i jedno dugme (kao na slici), nakon klika na dugme poziva se funkcija “koren()” koja izračunava kvadratni koren vrednosti unete u tekst polje (početna vrednost je devet – VALUE=”9″).

Predstavili smo vam kako se koristi objekat Math, a sada da vidimo i njegove najvažnije metode:

 • Math.sqrt(broj) – kvadratni koren.
 • Math.round(broj) – zaokruživanje broja na najbližu vrednost.
 • Math.floor(broj) – zaokruživanje broja na najbližu manju vrednost.
 • Math.ceil(broj) – zaokruživanje broja na najbližu veću vrednost.
 • Math.sin(broj) – sinus.
 • Math.cos(broj) – kosinus.
 • Math.tan(broj) – tangens.
 • Math.sin(broj) – sinus.
 • Math.abs(broj) – apsolutna vrednost.
 • Math.log(broj) – prirodni logaritam.
 • Math.max(1_broj, 2_broj) – dobijanje većeg broja od dva prosleđena.
 • Math.min(1_broj, 2_broj) – dobijanje manjeg broja od dva prosleđena.
 • Math.random(broj) – dobijanje slučajne vrednosti.

Leave a Reply