Razvoj aplikacija

Mogućnosti štampanja

Kada želite da korisnicima svojih programa omogućite štampanje, izaberite komponentu “PrintDialog”

O S Windows preko dijalog prozora “Print Setup” i “Print” nudi uobičajena podešavanja štampača i onoga što želite da štampate, a sve ovo možete da iskoristite u Delphi projektu. Dijalog prozor “Print” se koristi direktno pre štampanja, a prozor “Print Setup” vam služi za detaljno konfigurisanje štampača. Rad u Delphi-ju sa ovim dijalozima je omogućen preko VCL komponenti “PrintDialog” i “PrinterSetupDialog”, koje se nalaze na paleti “Dialogs”.

Kada želite da korisnicima svojih programa omogućite štampanje, selektujte komponentu “PrintDialog” sa palete i postavite je na formu. Prozor za dijalog prikazaćete pozivom pripadajuće metode “Execute”:

PrintDialog1.Execute;

Ova komponente poseduje samo ovu metodu i nema nijedan događaj, tako da sva podešavanja što se tiče štampanja vrši korisnik, ili vi kao programer preko sledećih osobina komponente:

  • Copies – pomoću ove osobine određujete broj kopija za štampanje i možete ga podesiti pre poziva dijaloga.
  • FromPage – definiše početnu stranu, kada je aktivirana opcija štampanja određenog opsega.
  • MaxPage – dve osobine “Min-Max Page” služe da definisanje opsega štampanja. Ovo važi ako je aktivna opcija štampanja određenog opsega. MaxPage definiše broj poslednje strane u opsegu, koja se inače definiše ručno preko polja “To”.
  • MinPage – osobina određuje početnu stranu štampanja, koja se inače definiše ručno preko polja “From”.
  • PrintRange – ovom osobinom podešavamo radio-dugme za regulisanje, kada je dijalog prozor inicijalno prikazan.
  • Collate – opcija kojom se grupišu stranice pri štampanju. Ako je postavljena na True, kopije će biti grupisane.

PrinterSetup nema osobina, metoda i događaja. Jedina metoda koja se koristi je “Execute” i služi za poziv dijaloga:

PrinterSetupDialog1.Execute;

Ovo je sve što je potrebno, vrlo je jednostavno, pa tako da uvek možete da obogatite vašu aplikaciju ovom opcijom.

Leave a Reply