Razvoj aplikacija

Na vrhu stranice

Kako obavezno započeti svaku ASP stranicu? Sa kojim elementima i instrukcijama?

Prve linije vaših ASP stranica su veoma bitne, jer upravo uz pomoć njih definišemo osnovno upravljanje instrukcijama koje su smeštene na ostatku stranice. Razmotrite sledeći programski kod:

<% @Language = “VBScript” %>
<%
Option Explicit
Response.Buffer = True
Response.Expires = -1000
%>

Prvom linijom, <% @Language = “VBScript” %>, deklariše se podrazumevani server-side skript jezik koji se koristi na stranici. Čak i ako koristite VBScript jezik, koji je i inače podrazumevani jezik od strane servera, dobra programerska praksa je upotreba ove linije. Idući dalje, možemo videti upotrebu ključnih reči Option Explicit, koje će vam uštedeti veliko vreme potrebno za otklanjanje bug-ova na stranicama. VBScript daje veoma veliku slobodu u deklaraciji varijabli, te će vam dozvoliti da kreirate i upotrebljavate veliki broj varijabli, sa kraja na kraj ASP stranice. Navođenjem Option Explicit na vrhu stranice, uputićete ASP parser da generiše grešku ukoliko pronađe varijablu na stranici koja nije definisana na početku ASP koda.
Narednom linijom Response.Buffer=True, ukazujemo serveru da ne šalje stranicu i njen sadržaj nazad klijentu sve dok ne završi kompletno procesiranje svih skriptova na strani servera. Na ovaj način se postiže veća efikasnost, jer će server klijentu poslati samo jedan set HTTP header-a zajedno sa zahtevanom stranicom, umesto moguća dva ili tri seta. Buffer-ovanje je veoma korisno i u procesu debug-ovanja, kada možete zadržati sadžaj koji ide ka testnom klijentu, sve do tačke na kojoj pretpostavljate da se nalazi greška. Buffer-ovanje je kod novih verzija parsera po default-u aktivno, pa ovu liniju i ne morate navoditi, ali ako radite na serveru sa parserom verzije ASP2.0, moraćete da navedete ovu liniju (podešena je na False).

I na kraju, ako znate da će se sadržaj vaših stranica redovno osvežavati, ne zaboravite da podesite vreme isteka aktuelnosti stranice (expire). Kada parser “prevede” ASP stranicu u statičnu stranicu i kada se ta stranica smesti u cache klijenta, daje mu se podatak o roku isteka važenja stranice, nakon čega će klijent zahtevati novu stranicu sa servera. Ovu opciju ne treba podešavati ukoliko često ne menjate sadržaj stranice – inače ćete učiniti da server samo ima više posla.

Leave a Reply