Razvoj aplikacija

Objekat Response

Šta predstavlja objekat Response? Koje su njegove metode i osobine, i na koji način se koristi u web programiranju?

Podrška za ASP, instalirana sa Windows-om NT (2000) i IIS-om, dolazi sa velikim brojem već ugrađenih metoda, osobina, funkcija i komponenti. Sve ove funkcije i metode obezbeđuju temelje za rad ASP-a sa HTML-om, VBScript-om, JavaScript-om, SQL-om. One takođe obezbeđuju i pristup HTTP header-ima (zaglavljima) radi olakšavanja kreiranja dinamičkih web stranica. Inače, HTTP header-i nastaju kao rezultat principa rada HTTP protokola – “zahtev/odgovor” (request/response), tj. osnovne tipične komunikacije između klijenta i servera. HTTP header-i sastoje se od: general-header-a, request-header-a, response-header-a i entity-header.

Objekat Response, uz pomoć svojih metoda, omogućava da odgovorite na sve zahteve (requests) korisnika, ali omogućava i druge funkcije. Objekat Response poseduje devet osobina i veći broj metoda. Osobine objekta kreira sam server, ali vi ih možete iščitavati i uređivati (menjati) u skladu sa svojim potrebama. Daćemo vam i kratki pregled svih osobina, sa njihovim značenjem:

  • Charset – string osobina koja nosi naziv upotrebljenog karakter-skupa.
  • ContentType – string osobina za podešavanje tipa HTTP sadržaja.
  • Status – string vrednost koja nosi status i poruku u slučaju da se desi neka greška u obradi.
  • IsClientConected – boolean osobina (True ili False) koja nam služi za proveru, da li je korisnikov web čitač i dalje povezan, i da li vrši učitavanje stranice.
  • CacheControl – string osobina sa mogućim vrednostima “Public” i “Private”, a služi za kontrolu keširanja stranica na proxy serverima.
  • Expires – brojčana osobina koja nosi podatak o vremenu validnosti same stranice.
  • ExpiresAbsolute – osobina kojom postavljamo vreme apsolutnog isteka validnosti (važnosti) stranice.
  • Buffer – boolean osobina (podrazumevana vrednost je True) kojom se određuje da li se sadržaj o onoga što se šalje kao odgovor buffer-uje, sve dok ne bude spreman ceo sadržaj za isporuku.
  • PICS – string osobina kojom dodajemo u header vrednosti koje mogu ukazivati na sadržaj koji nije namenjen omladini.

Leave a Reply