Razvoj aplikacija

Obrada jednostavnog formulara (I deo)

Kako iskoristiti dvosmernost Internet komunikacija, i ostvariti interaktivnost između web servera i web browsera (posetilaca)

Jedan od osnovnih i najjednostavnijih elemenata interaktivnosti, tj. dvosmerne komunikacije na Internetu, predstavljaju HTML formulari. Ta interakcija se zasniva na komunikaciji između web browser-a (ili drugog agenta) i web servera, preko HTTP protokola. ASP nam olakšava kontrolu i upravljanje ovom komunikacijom uz pomoć dva objekata Request i Response.

Namena objekta Request je preuzimanje podataka od korisnika (iz formulara) i omogućavanje dostupnosti podataka za dalju obradu. Nasuprot tome, objekat Response svojim metodama omogućava slanje podataka korisniku nazad u web browser (ili drugi agent). Pošto su ovo dva esencijalna ASP objekta, čija je sintaksa sasvim jednostavna, gotovo da nema web aplikacije koja ih ne uključuje.

Često ste se na web-u susretali sa dugmetom Submit, koje služi sa slanje podataka serveru. Kada korisnik klikne da ovo dugme (ili odgovarajući link), tada Request objekat preuzima sve podatke unete u formular, a pored toga i sve HTTP promenljive, osobine i cookie-je. Svi ovi podaci se tada predaju odgovarajućem ASP skriptu. Sam objekat Request poseduje pet kolekcija koje preuzimaju određeni tip podataka, a preko kojih se u stvari dolazi do unetih vrednosti:

  • Form – kolekcija koja sadrži nazive informacija i vrednosti vezane za same nazive, a koji nastaju predajom formulara metodom “POST”.
  • Server variables – kolekcija podataka (naziv varijable/vrednost) iz HTTP zaglavlja.
  • Query string – podaci koji se preuzimaju sa kraja zahtevanog URL-a. Recimo, “http://www.nesto.com/strana.asp?naziv=Kamion”.
  • Cookies – kolačići koji se šalju uz zahtev.
  • Client certificate – podaci sertifikata klijenta namenjenih web serveru.

ASP preko objekta Request preuzima sve informacije iz svih navedenih kolekcija i čini ih dostupnim vašim skriptovima za obradu. Podacima iz formulara se pristupa preko Form kolekcije i to navođenjem naziva polja za unos ili navođenjem indeksa (rednog broja) polja za unos.
Za naš primer, kreiraćemo jedan jednostavni HTML formular:

Ovo je vrlo jednostavan formular (vidi sliku) sa samo dva polja za unos (intput type=text) i dugmićem Submit (intput type=submit). Uočite da smo za nazive svakog polja formulara iskoristili jedinstvene vrednosti (naziv, adresa). ASP odgovor na ovaj formular predstavićemo u sledećem prilogu.

Leave a Reply