Razvoj aplikacija

Otvaranje pop-up menija bilo kojim OnClick događajem

Ponekad je korisnicima aplikacija potrebno omogućiti poziv Pop-Up menija klikom na neko dugme, posebno u slučajevima kada korisnici nisu dovoljno obučeni

K ontrola TPopupmenu i kontrole koje poseduju mogućnost “desnog-klika” predstavljaju dobro rešenje za sve korisnike. Međutim, ponekad korisnici aplikacija ne znaju da imaju mogućnost korišćenja desnog klika, pa je tada dobro da pop-up meni pozovemo klikom na neki dugmić ili sličnu kontrolu. Korišćenjem metode OtvoriPopUp() koju ćemo vam predstaviti u narednim redovima, moćićete da otvorite bilo koji pop-up meni iz bilo kog dela obrade događaja OnClick, bilo koje kontrole u vašoj aplikaciji. Potrebno je samo da programski kôd sličan ovom dole smestite u obradu događaja Click.


programski kôd

procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
begin
OtvoriPopUp(Sender,PopUpMenu1);
end;

Procedure OtvoriPopUp(TheControl:Tobject; PopMenu:TPopMenu);
var
p:TPoint;
r:TRect;
begin
If (TheControl Is TButtonControl) Then
Begin
// smeštanje pop menija na dno dugmića
GetWindowRect(TButtonControl(TheControl).handle,r);
p.x:=r.Left;
p.y:=r.Bottom;
End Else Begin
GetCursorPos(p);
End;
Popmenu.Popoup(p.x, p.y);
End;

Leave a Reply