Razvoj aplikacija

Pristup bazama podataka

Sa samo dve jednostavne linije kôda možete obezbedili konekciju između vaših dinamičkih stranica i sadržaja MySQL baze podataka

Prvo što je potrebno da uradimo je da kreiramo neku bazu podataka u Microsoft Access, ato je najlakae, ili u nekom drugom sistemu za upravljanje bazama podataka koji obezbeđuje ODBC drajver. Zatim, ukoliko vežbate prustup na sopstvenom kompjuteru, potrebno je da preko ODBC32 linka u vaaem Control Panel-u, dodate joa jedan sistemski fajl. Naziv koji budete dali bazi podataka bice koriacen kada iz ASP skripta budete preko ODBC drajvera pozivali sadržaj sam baze. U donjem primeru koristićemo bazu podataka koju smo nazvali “test.mdb“:

Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
Conn.Open “test.mdb”

Napomena: Preporuka je da za izgradnju SQL upita namenjenih Access bazama, koristite sam MS Access i njegov jednostavni generator upita. Na ovaj nacin brzo i lako možete izgraditi vrlo složene upite, iako nemate veliko znanje SQL jezika. Kreirajte upit, pređite u SQL mod i prekopirajte SQL komandu u clipboard, a zatim u ASP skripte.

Sa ove dve jednostavne linije koda vi ste obezbedili konekciju izmedu vaših dinamičkih stranica i sadržaja baze podataka, naravno, pod uslovom da ste ispravno izvraili gore navedena podešavanja. Po uspešnom konektovanju na bazu, uz pomoć SQL naredbi možete ekstrahovati željene podatke i prikazati ih na web stranicama.

Sledećom linijom koda iz baze ćemo “izvući” recordset koji može da nam služi recimo za navigaciju:

set RS = Conn.Execute ( “SELECT * FROM [tabela] WHERE [osobina]=1” )

Ovom linijom smo u izdvojeni virtuelni recordset izdvojili sve slogove iz tabele koji unutar polja [osobina] imaju jedinicu (1). Zatim, kada smo iz baze izdvojili određeni skup slogova molemo ga prikazati na web stranici u vidu spiska, za šta će nam poslužiti sledeći ASP programski kod:

If not RS.eof then
RS.movefirst
Do
Response.write “Sadržaj polja je” & RS (“osobina”)
Rs.movenext
Loop until RS.eof
End if

Gore opisan slučaj koristimo samo kada želimo da prikažemo podatke iz tabele (read-only mod), ne i da ih menjamo. Kada želimo da menjamo iili dodajemo nove slogove potrebno je kreiramo poseban objekat iz osnovnog ADO objekta:

Const adLockOptimistic = 3
Const adOpenKeyset = 1

Set RS = server.createobject(“ADODB.Recordset”)
set RS.ActiveConnection = Conn
RS.Open “SELECT * FROM [tabela]” , , adOpenKeyset, adLockOptimistic
RS.addnew

RS(“osobina”)=”NoviUnos”

RS.update

Ovim smo se spojili na bazu podataka u modu koji dopušta uređivanje, otvorili tabelu, dodali novi slog i izvršili update recordset-a.

Leave a Reply