Razvoj aplikacija

Pristup Microsoft SQL serveru

U ovom prilogu daćemo prikazaćemo vam primer pristupa podacima na SQL serveru, iz čistog VB programskog kôda

Za pristup SQL Server-u naravno možete koristiti DAO ili ADO kontrole. Ali većina korisnika preferira pristup preko čistog koda – na ovaj način ne samo da smanjujemo broj potrebnih formi i vezanih kontrola, već je to i mnogo fleksibilniji način. U sledećim redovima daćemo primer načina pristupa preko koda iz Visual Basic-a, samo da napomenemo da ce vam za ovo biti potrebna biblioteka “Microsoft ActiveX Data Objects Library”, koju molete potvrditi birajuci meni “Project -> References…“.

Private Sub Command1_Click()

Dim objConn As New ADODB.Connection
Dim objRS As New ADODB.Recordset
Dim objErr As ADODB.Error

objConn.Open _
"Driver=SQL Server;Server=ImeServera;Database=NazivBaze;
User ID=KorisnickoIme;Password=Lozinka"
'otvaranje SQL Server konekcije

objConn.CursorLocation = adUseClient

If objConn.State = adStateOpen Then
'ukoliko je sve u redu konektovacemo se na server

	objRS.CacheSize = 10

	objRS.Open "Select * from tblRadnik", 
	objConn, adOpenStatic, adLockOptimistic
         	' Otvaramo recordset objekt, birajuci sve podatke
	          ' iz tabele tblRadnik
	If Not objRS.EOF And Not objRS.BOF Then
          	' Ukoliko nije End Of File (EOF) ili
          	' Beginning Of File (BOF) -drugim recima,
	          ' ukoliko imamo neki slog...
	  MsgBox objRS.Fields("Prezime")
		' Prikaz jednog od polja samo da bi
		' prikazali da je sve u redu
	  objRS.Fields("Prezime") = 123
	  objRS.Update

	End If

	objRS.Close
	' Zatvaranje objekta recordset

Else
          ' Ukoliko konekcija nije uspostavljena onda...
	For Each objErr In objConn.Errors
		MsgBox objErr.Description
	Next
	' Prikaz poruke o greakama
End If

Set objRS = Nothing
objConn.Close
Set objConn = Nothing
End Sub
End Sub

Leave a Reply