Razvoj aplikacija

Rad sa statusnom linijom

Svaka “ozbiljna” aplikacija bi trebala da poseduje pomoć u vidu poruka korisnicima u statusnoj liniji (StatusBar-u)

Svaka složenija aplikacija bi trebalo da poseduje statusnu liniju (Status bar) na kojoj će se prikazivati informacije korisniku. I Delphi poseduje komponentu StatusBar na “Win32” VCL paleti alatki, sa kojom je kreiranje naših satusnih linija vrlo lako. Predstavićemo i neke bitne osobine koje ima ova kontrola:

  • Panels – ovom osobinom postavljamo više panoa na jednu statusnu liniju.
  • SimplePanel – podešavanje da li će se prikazati jedan pano ili višestruki panoi.
  • AutoHint – ovom osobinom omogućavamo da se automatski na statusnoj liniji prikazuje tekst iz osobine Hint, komponenti iznad kojih pređete mišem.
  • SizeGrip – postavljanje da li će se “držač” za promenu veličine forme videti u statusnoj liniji.

U slučaju da imamo jednostavniju statusnu liniju, sastojaće se samo od jednog panoa. U suprotnom osobinu “SimplePanel” postavićemo na “False”, da bi dobili kompleksniji-višestruku panel. Kada ovo postavite kliknite dvostruko na kolonu “Value” u osobini “Panels”, da bi dobili “StatusBar Panels Editor”. Dodavanje panoa ide preko dugmeta “Add New” u novom dijalog prozoru. Kada postavite svoje panoe, možete im menjati osobine, ako kliknete na njih pa pređete u prozor “Object Inspector”-a. Da bi u toku rada aplikacije izmenjivali tekst koji se javlja u određenom panou, koristićete osobinu “Text”. Kada završite dodavanje svih panoa u statusnu liniju, vratite se na formu.
U statusnoj liniji tekst se može menjati na dva načina:

Ako postavite “AutoHint” na “True”, tekst će se menjati automatski prelaskom miša iznad određene komponente.
Ili, možete ručno, tj. programski menjati tekst preko osobine “SimpleText” kod jednostrukog panoa ili preko osobine “Text” kod višestrukih panoa.
Evo i primera izmene teksta u jednostavnoj statusnoj liniji:

StatusBar.SimpleText := ‘Ovaj tekst ce se prikazati u statusnoj liniji’ ;

Kod složenih statusnih linija, promene ćemo vršiti preko osobine “Items” komponente Panels, tj. preko ove osobine ćemo pristupati određenom panelu.

StatusBar.Panels[0].Text := ‘Ovaj tekst ce se prikazati u panou statusne linije’ ;

Kao što se može i pretpostaviti prethodnalinija koda postavlja tekst u statusnu liniju i to u prvi panel po redu (indeks 0).

Leave a Reply