Razvoj aplikacija

Restartovanje broja strane, za svaku grupu unutar izveštaja

U nekim tipovima izveštaja trebaće vam mogućnost resetovanja i restartovanja broja stranice, i to za svaku grupu

Veliki broj izveštaja sadrži podatke koji su sortirani (grupisani) po grupama. Često ćete u izveštajima kao što su na primer fakture, želeti da restartujete broj stranice na “1” za svaku grupu, za razliku od default podešavanja Access-a gde broj stranica teče kontinualno. Ovo podešavanje vrlo lako možete da izvedete ubacivanjen nešto malo programskog koda unutar modula izveštaja. Evo kako ćete doći do cilja:

 1. Unutar sekcije deklaracija programskog modula izveštaja, dimenzionisaćemo varijablu koja će koristiti kao indikator startovanja nove grupe podataka:
  
  Dim Grupa as Integer 
    'možete koristit i Boolean tip varijable
 2. Unutar obrade događaja OnPrint sekcije Group Header, dodajte naredni programski kod koji će da prepoznaje početak svake nove grupe:
  Grupa= -1 
     'true
 3. Unutar obrade događaja OnPrint sekcije Group Footer, dodajete naredni programski kod kojim obeležavamo završetak grupe:
  
  Grupa= 0 
     'false 
 4. Kreirajte nevezano (unbound) tekst polje unutar footer-a izveštaja, i nazovite ga recimo BRSTR.
 5. Unutar obrađivača događaja OnPrint PageFooter-a, dodajte sledeći programski kod:
   Static GrupniBRSTR as Integer 
    If Grupa = 0 Then 
   ' Završetak poslednje grupe
         GrupniBRSTR = 1 
   ' prvi broj stranice za grupu
    Else 
   ' i dalje smo u istoj grupi, sve dok je Grupa=-1
         GrupniBRSTR = GrupniBRSTR +1 
    'uvećanje broja stranice
      End If
   Me!BRSTR = GrupniBRSTR  
   'dodela generisanog broja stranice kontroli

Leave a Reply