Razvoj aplikacija

Skrivanje aplikacije

Zahvaljujući Windows-ovoj API rutinama moguće je da sopstvenu aplikaciju sakrijete iz Task liste (iz raznoraznih razloga)

API (Application Programming Interface) vam može omogućiti da sakrijete vašu aplikaciju sa liste trenutno izvršavanih programa (Task list). Jednostavno iskoristite donji programsko kôd, za registrovanje vaše aplikacije kao servisa, i na taj način će te izvesti da vaš program ostane nevidljiv za korisnika.

Pokrenite Visual Basic i dodajte formu projektu. Sledeći kôd dodajte sekciji deklaracija forme:

Private Declare Function GetCurrentProcessId _
Lib "kernel32" () As Long
Private Declare Function GetCurrentProcess _
Lib "kernel32" () As Long
Private Declare Function RegisterServiceProcess _
Lib "kernel32" (ByVal dwProcessID As Long, _
ByVal dwType As Long) As Long

Private Const RSP_SIMPLE_SERVICE = 1
Private Const RSP_UNREGISTER_SERVICE = 0

Potom ćemo istoj formi dodati novu proceduru, i nazvaćemo je KreirajServis, te ćemo u nju dodati sledeći kod:

Dim pid As Long
Dim regserv As Long

pid = GetCurrentProcessId()
regserv = RegisterServiceProcess(pid, RSP_SIMPLE_SERVICE)

Sada, ako želimo da uklonimo našu apliakciju iz Task list-e (lista se poziva kombinacijom [Ctrl+Alt+Del], sledećim kodom ćemo pozvati prethodnu proceduru:

Call KreirajServis

Da bi ponovo vratili našu aplikaciju u listu, kreiraćemo drugu proceduru (nazvanu [VratiUListu]) i pozvati je na prethodni način:

Dim pid As Long
Dim regserv As Long

pid = GetCurrentProcessId()
regserv = RegisterServiceProcess(pid, _
RSP_UNREGISTER_SERVICE)

Leave a Reply