Razvoj aplikacija

Stavljanje monitora u Stand-by

Monitore koji podržavaju Stand-by mod, možete “uspavati” iz vašeg programskog koda

Ukoliko vaš ili bilo koji drugi monitor podržava Stand-by mode, moguće je isprogramirati njegovo stavljanje u ovaj način rada. Sledeći Delphi programski kod, i sam program će raditi sa verzijom Windows-a 95 i višom. Da bi “poslali” monitor u Stand-by potrebno je da uputimo sledeću sistemsku poruku Windows-u:
SendMessage(Application.Handle, wm_SysCommand, SC_MonitorPower, 0) ;

A, za izvođenje iz “uspavanosti” koristi se sledeća poruka:

SendMessage(Application.Handle, wm_SysCommand, SC_MonitorPower, -1) ;

Za primer, kreiraćemo malu aplikaciju koja će monitor slati u “uspavano” stanje. Radi toga, pokrenite Delphi i na praznu formu postavite sledeće kontrole:

Command button kontrolu
Timer kontrolu
ListBox kontrolu

Podesite i osobine Timer kontrole, osobinu “Enabled” postavite na “False”, a osobini “Interval” postavite na 15.000 (ovo je 15 sekundi). I dodajte sledeći kod datoj kontroli:

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
ListBox1.Items.Add(FormatDateTime(‘h:mm:ss AM/PM’,Time)) ;
SendMessage(Application.Handle, wm_SysCommand, SC_MonitorPower, -1);
end;

Unutar događaja “Click” dugmeta dodajte sledeći kod:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ListBox1.Items.Add(‘–> ‘ + FormatDateTime(‘h:mm:ss AM/PM’,Time)) ;
Timer1.Enabled := not Timer1.Enabled ;
SendMessage(Application.Handle, wm_SysCommand, SC_MonitorPower, 0) ;
end;

Kada prevedete i pokrente program, po kliku na dugme, monitor će se isključiti na 15 sekundi. Ali pre toga pogledajte podešavanja u “Control Panel”-u, vezana za power-save osobine.

Leave a Reply