Razvoj aplikacija

Sumiranje polja po stranicama unutar izveštaja

U ovom prilogu ćemo vam prikazati kako možete da pomoću VBA koda štampate sume određenih polja, na svakoj stranici izveštaja

Unutar izveštaja (Reports) MS Access-a, moguće je izvršiti sumiranje kolone brojeva, tj. vrednosti nekog polja, i to grupe podataka ili podataka u celom izveštaju. Na žalost, ne postoji ugrađena solucija za štampanje sume vrednosti na svakoj pojedinačnoj stranici. U ovom prilogu ćemo vam prikazati kako možete da pomoću VBA koda štampate sume na svakoj stranici izveštaja. Naravno, polja koja će se sumirati moraju da budu brojčanog tipa.

Štampanje sume određenog polja na svakoj stranici izveštaja može da se izvede na dva načina. Možete sumirati polje (celu kolonu) na svakoj stranici, a zatim na svakoj narednoj stranici akumulirati sumu (tzv. kumulativna suma – running sum). Ili, možete sumirati i štampati samo pojedinačne sume za svaku od stranica.

KREIRANJE IZVEŠTAJA KOJI ĆE BITI KORIŠĆEN U PRIMERU

Da bi vam plastičnije objasnili postupak sumiranja polja po stranici, iskoristićemo bazu Norhwind.mdb koja dolazi uz instalaciju Access-a.

 1. Otvorite bazu Norhwind.mdb.
 2. Kreirajte novi izveštaj zasnovan na tabeli [Products], kliknite dugme Autoreport, izaberite iz liste tabelu [Products] i potom kliknite OK.
  Snimite izveštaj kao [Report1] i zatvorite prozor Print Preview.
 3. Obrišite tekst-polja koja se nalaze desno od polja [UnitPrice]. Zatim dodajte jedno tekst-polje unutar skecije Detail, i podesite sledeće osobine polja:
  • Name: RunSum
  • Control Source: UnitPrice
  • Visible: No
  • Running Sum: Over All

KUMULATIVNO SUMIRANJE NA SVAKOJ STRANICI

Nakon pripreme izveštaja koji ćemo iskoristiti za izvođene primera, prvo ćemo objasniti postupak za štampanje kumulativnih suma na svakoj stranici izveštaja:

 1. Unutar sekcije Page Footer izveštaja dodajte tekst-polje, pa mu podesite osobinu ControlSource: =RunSum
 2. Kliknite dugme Print Preview da bi videli kako sada izgleda izveštaj. Zapazite da se kumulativna suma pojavljuje na dnu svake strani

SUMIRANJE POLJA NA SVAKOJ STRANICI, ODVOJENO

Svaka sekcija unutar objekta [Report] poseduje događaj Format (sekciju obrade događaja), unutar koga možete menjati osobine kao što su Visible, Color, Size itd. Ovaj događaj je vrlo sličan događaju formi – Current. Na primer, da bi napravili Page Brake nakon sticanja određenih uslova, treba uključiti Page Brake kontrolu unutar Detail sekcije, i uključiti osobinu Visible. Slično ovome, događaj Print može biti iskorišćen potrebe kao što je dodavanje trebutnog podatka kumulativnoj sumi.

Uzmimo na primer, da u Detail skeciji imate polje Iznos i da želite da na dnu svake stranice prikažete sumu iznosa sumiranih samo na datoj stranici (polje SumIznosa). Pošto nemamo ugrađenu sistemsku podršku za ovakvo sumiranje, potrebno je da ubacimo samo par linija VBA koda:

 1. Unutar obrade događaja Format, sekcije PageHeader, unesite sledeći kod:

  strTotal = 0
  ‘Resetovanje sume na svakoj novoj strani

 2. Unutar obrade događaja Print sekcije Detail dodajte sledeće:

  If PrintCount = 1 Then strTotal = strTotal + Me.Iznos

 3. U PageFooter sekciju ubacite novo, nevezano (unbound), tekst-polje UkupnoPoStr. Unutar obrade događaja Format sekcije PageFooter dodajte sledeće:

  Me.UkupnoPoStr = strTotal

 4. Potrebno je da samo na početku koda, unutar skecije deklaracija dodate kod za definsianje korišćene varijable:

  Dim curTotal As Currency
  ‘Variable to sum [Amount] over a Page.

Leave a Reply