Razvoj aplikacija

Učitavanje poslednje korišćenog sloga

Kod nekih aplikacija, zbog ubrzanja unosa podataka, ponekad je potrebno da se prilikom učitavanja forme učita i poslednje korišćeni slog

Ponekad je potrebno da kod nekih aplikacija, u nekim formama, automatski učitavate slog koji je poslednji korišćen ili koji je recimo najviše puta menjan (edit-ovan). Da bi u Access-u postigli ovaj cilj potrebno je, ukratko, uraditi sledeće:

 • kreirati novu tabelu u kojoj ćemo čuvati primarni ključ korišćenog sloga, između dve sesije (dva korišćenja date forme);
 • da bi primarni ključ sloga smestili u tabelu, iskoristićemo događaj Unload forme;
 • da bi pronašli i prikazali slog kod pozivanja određene forme, iskoristićemo događaj Load (učitavanje) forme.

Radi ilustracije, uzećemo formu na kojoj je primarni ključ polje [Sifra_Kupca]. Prvo ćemo kreirati tabelu u koju ćemo smeštati vrednost ovog primarnog ključa između dve sesije. Zato, kreirajte novu tabelu sa tri polja:

 • Naziv polja Tip Opis
 • Varijabla Text 20 Sadrzi naziv varijable, naziv primarnog kljuca.
 • Vrednost Text 80 Sadrzi vrednost varijable.
 • Opis Text 255 Za cega se varijabla koristi.

Snimite ovu tabelu pod nazivom [tblKljuc]. U Access-u verzija 95 i 97, ovu tabelu označite kao skrivenu (hidden).

Za snimanje vrednosti primarnog ključa u novu tabelu iskoristićemo obrađivač događaja forme UnLoad. Podesite osobinu UnLoad forme na [Event Procedure], i dodajte naredni kod. U ovoj proceduri ćemo pronaći (ili kreirati) podatak-slog u tabeli tblKljuc koji u polju [Varijabla] ima vrednost [Posled_Sifra_Kupca], te ćemo u polju [Vrednost] sačuvati vrednost primarnog ključa trenutnog sloga.
Sub Form_Unload (Cancel As Integer)
Dim db As Database, rst As Recordset
If IsNull(Me![Sifra_Kupca]) Then Exit Sub
Set db = DBEngine(0)(0)
Set rst = db.OpenRecordset(“tblKljuc”)
rst.index = “PrimaryKey”
rst.Seek “=”, “Posled_Sifra_Kupca”
If rst.NoMatch Then
rst.AddNew
rst![Varijabla] = “Posled_Sifra_Kupca”
rst![Vrednost] = Me![Sifra_Kupca]
rst![Opis] = “Poslednja vred. sifre kupca , sa forme ” & Me.Name
rst.Update
Else
rst.Edit
rst![Vrednost] = Me![Sifra_Kupca]
rst.Update
End If
rst.Close
End Sub

Osobinu Load, iste forme, podesite na [Event Procedure] i dodajte sledeći kod. Ovaj kod odrađuje sledeće:

 • locira slog u tabeli tblKljuc gde je u polju Varijabla sadržana vrednost [Posled_Sifra_Kupca]
 • preuzima poslednje upisanu vrednost primarnog ključa iz polja [Vrednost]
 • kreira klon recordset-a sa podacima sa forme
 • pronalazi odgovarajući slog – Sifra_Kupca u kloniranom skupu
 • premešta se na taj slog kreiranjem BookMark-a forme

Sub Form_Load ()
Dim db As Database, rst As Recordset, rstFrm As Recordset
Set db = DBEngine(0)(0)
Set rst = db.OpenRecordset(“tblKljuc”)
rst.index = “PrimaryKey”
rst.Seek “=”, “Posled_Sifra_Kupca”
If Not rst.NoMatch Then
If Not IsNull(rst![Vrednost]) Then
Set rstFrm = Me.RecordsetClone
rstFrm.FindFirst “[Sifra_Kupca] = ” & rst![Vrednost]
If Not rstFrm.NoMatch Then
Me.BookMark = rstFrm.BookMark
End If
rstFrm.Close
End If
End If
rst.Close
End Sub

Leave a Reply