Razvoj aplikacija

Upis u tekst fajlove, i njihovo iščitavanje

Korišćenjem sistemskih objekata, vrlo lako je moguće čitanje i upisivanje u tekstualne fajlove

U ovom prilogu pozabavićemo se dosta čestim operacijama u svakodnevnom radu sa ASP-om, a to su upis u tekstualne fajlovi i iščitavanje iz istih. Funkcija koje ćemo videti, baziraju se na korišćenju ugrađenih sistemskih objekata za rad sa fajlovima, prvenstveno se misli na objekat FSO (FileSystemObject) i korišćenje njegovih metoda:

  • OpenTextFile
  • Write ili WriteLine
  • ReadLine

Prvo ćemo vam predstaviti funkciju za upi u tekst-fajl.

Funkcija za upis u tekstualne fajlove

<%
Option Explicit

‘ podešavanje konstanti
Const ZaPisanje = 2
‘ ulazni OutPut mod
Const Kreiranje = True

‘ dimenzionisanje lokalnih varijabli
Dim MojFajl
Dim FSO
‘ objekat FileSystemObject
Dim TSO
‘ objekat TextStreamObject

‘ preporučuje se korišćenje MapPath funkcije za određivanje tačne fizičke putanje do fajla
MojFajl = Server.MapPath(“tekstfajl.txt“)
Set FSO = Server.CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set TSO = FSO.OpenTextFile(MojFajl, ZaPisanje, Kreiranje)
TSO.write “Ovo je prva linija u tekst fajlu” & vbcrlf
‘ Vbcrlf je oznaka za novi red
TSO.write “Ovo je druga linija u tekst fajlu” & vbcrlf
‘ sada će funkcija upisati lokalno vreme
TSO.write “Upisano u” & Now()
TSO.WriteLine “”

Response.Write ” Upisane tri linije u tekstfajl.txt <br>
Response.Write ” Vreme po serveru je” & Now()

‘ zatvaranje objekta TextStreamObject
‘ poništavanje lokalnih varijabli
TSO.close
Set TSO = Nothing
Set FSO = Nothing
%>

Funkcija za čitanje sadržaja iz tekstualnih fajlova

<%
Option Explicit
‘ podešavanje konstanti
Const ZaCitanje = 1
Const Kreiranje = False

‘ dimenzionisanje lokalnih varijabli
Dim objFSO ‘ objekat FileSystemObject
Dim TS ‘ objekat TextStream
Object
Dim strLinija‘ varijabla za smeštanje linije teksta
Dim strNazivFajla‘ varijalba za smeštanje naziva fajla

strNazivFajla = Server.MapPath(“tekstfajl.txt”)

Set objFSO = Server.CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

‘ korišćenje metode OpenTextFileza otvaranje tekst fajla
Set TS = objFSO.OpenTextFile(strNazivFajla, ZaCitanje, Kreiranje)

If Not TS.AtEndOfStream Then

Do While Not TS.AtendOfStream
strLinija = TS.ReadLine
‘ čitanje pojedinačne linije
Response.Write strLinija
‘ prikaz linije
Response.Write “
<br>
Loop

End If

‘ zatvaranje objekta TextStreamObject
‘ poništavanje lokalnih varijabli
TS.Close
Set TS = Nothing
Set objFSO = Nothing
%>

Leave a Reply