Razvoj aplikacija

Upisivanje kontakata u MS Outlook

Nakon upoznavanja sa postupkom čitanja podataka o kontaktima, videćemo i kao se isti podaci dodaju u Outlook-ov adresar

Nastavljajući se na prethodni prilog u kome smo vam prikazali kako da ičitate podatke o kontaktima iz Outlook-a, u ovom prilogu ćemo vam prikazati kako da upišete novi kontakt u Outlook. Sa ovom procedurom možete, na primer, kreirati aplikaciju za konverziju ili import-eksport aplikaciju. Radi primera kreiraćemo novi Delphi projekt sa formom na koju ćemo postaviti nekoliko polja sa podacima koje treba da upišete u Outlook-ov folder Contacts. Postavite elemente (kontrole) kao na slici i dodajte sledeći programski kod:
{$IFDEF SYN_COMPILER_6}
Uses ComObj, Outlook2000;
{$ELSE}
Uses ComObj, Outlook8;
{$ENDIF}

procedure UpisNovogKontakta;
var
OutlApp : OutlookApplication;
OutlNamespace : Namespace;
ContactFolder : MAPIFolder;
Contact : ContactItem;
begin
OutlApp:=CoOutlookApplication.Create;
OutlNamespace:=OutlApp.GetNameSpace(‘MAPI’);
ContactFolder:=OutlNamespace.GetDefaultFolder(olFolderContacts);
Contact:=OutlApp.createitem(olContactItem) as ContactItem;
Contact.FirstName:=Form1.Edit1.Text;
Contact.LastName:=Form1.Edit2.Text;
Contact.HomeAddressStreet:=Form1.Edit3.Text;
Contact.HomeAddressCountry:=Form1.Edit4.Text;
Contact.HomeAddressPostalCode:=Form1.Edit5.Text;
Contact.HomeAddressCity:=Form1.Edit6.Text;
Contact.HomeTelephoneNumber:=Form1.Edit7.Text;
Contact.HomeFaxNumber:=Form1.Edit8.Text;
Contact.Email1Address:=Form1.Edit9.Text;
Contact.save;
OutlApp:=nil;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
UpisNovogKontakta
end;

Leave a Reply