Razvoj aplikacija

Višestruka selekcija stavki combo-box-a

Omogućite korisnicima vaših web aplikacija mogućnost simultanog izbora više opcija uz pomoć specijalnog combo-box-a

Da korisnicima vaših Web aplikacija omogućili da simultani izbor više opcija koje nudi jedan HTML combo-box, <select> tag mora da bude određen i sa mutiple parametrom. Pored ovog, bitan je i parametar size kojim određujemo broj vidljivih opcija unutar jednog combo-box-a. U HTML specifikaciji 3.2 ovaj parametar funkcioniše samo ukoliko je određen i parametar multiple.

U novijim specifikacijam (HTML 4.0) možete upisati size u pojedinačni combo-box da bi videli više od jedne opcije, u isto vreme.

Kada imamo combo-box sa mogućnošću višestruke selekcije, svaki CGI zahtev (zahtev od strane klijenta) će sadržati par parametara u obliku:
naziv=vrednost,
i to za svaku izabranu stavku combo-box-a, gde naziv – predstavlja naziv parametra određen unutar taga <select>, a vrednost1, vrednost2… – predstavljaju vrednosti parametara <option> taga koji su izabrani od strane korisnika.

PHP combo-box

PHP automatski konvertuje jedan ovakav CGI zahtev u niz varijabli, sa izabranim vrednostima. Da bi iskoristi poslate vrednosti potrebno je samo da odredite naziv parametra select taga, isti kao i naziv niza:

naziv=”stavke[]”

Ovim ćete pomoći PHP-u da kreira niz $stavke iz jednog CGI zahteva:

stavke[]=vred1?stavke[]=vred2…

koji će biti popunjen izabranim vrednostima iz combo-box-a

HTML kod sa combo-box-om koji podržava višestruku selekciju mora da bude nešto slično ovom:

<select name=’meni[]’ multiple>
<option value=’1′>Jabuke</option>
<option value=’2′>Banane</option>
</select>

Sada možete da napišete PHP skript kojeg će pokrenuti submit kôd, a koji će “rukovati” sa nizom izabranih vrednosti (meni[]).

PHP primer

Ovo i PHP primera koji će izabrane stavke combo-box-a odštampati na ekranu:

<%
$i=0;
while($i<count($meni)){
print $meni[i];
print “, “;
$i=$i+1;
}

%>

Leave a Reply