Razvoj aplikacija

Zašto koristiti MySQL kao SUBP?

U jednom od prethodnih PHP priloga mogli ste videti najjednostavniji način za povezivanje PHP stranica i baza podataka. U datom slučaju spojili smo se na MySQL server baza podataka, a mogli smo na bilo koji sistem za upravljanje podacima. Ali, zašto smo izabrali baš MySQL i zašto se ovaj sistem i koristi u najvećem broju slučajeva?MySQL predstavlja relacioni sistem za upravljanje bazama podataka (RSUBP) koji omogućava da čuvate podatke, da im pristupate i da ih organizujete na najbolji mogući način (ovo zadire u široku temu zvanu Organizacija podataka). Pri tome, ovaj RSUBP može da služi u organizaciji podataka i to od nivoa obične liste podataka, pa sve do velike kolekcije tabela sa milionskim brojem slogova. Inače, relacione baze podataka su vrlo moćna alatka koja obezbeđuje da crpite informacije iz višestrukih izvora i pri tome vršite njihovu komparaciju, kombinovanje i sumiranje radi dobijanja prave informacije u bilo koje doba. Na primer, možete dobiti jednostavnu listu klijenata, ili iskombinovati klijente sa njihovim narudžbinama i pozicijama koje su naručili. Baze podataka obezbeđuju potrebnu strukturu i organizaciju koja je potrebna radi operacija za efikasan pristup podacima, čak i kada ovo podrazumeva veliku količinu informacija i veliki broj tabela (entiteta).

Ipak, šta je to što MySQL čini tako posebnim:

  • MySQL je Open Source RSUBP. Dostupan je na Internetu i pri tome je besplatan. Ovo je veliki kontrast drugim komercijalnim sistemima za baze podataka (kao što su Oracle, MS SQL, Informix i sl.), kreiranih od strane velikih kompanija, koji su pri tome veoma skupi. Međutim, za one koji žele da naruče MySQL sistem na CD-u, i pri tome prime odgovarajuću štampanu dokumentaciju, veliki broj firmi obezbeđuje ovu opciju za malu sumu (stotinak dolara). Pored toga, neke od ovih firmi nude i tehničku podršku i trening kurseve.
  • Brzina. Svaki od sistema za baze podataka ima oblasti u kojima se posebno ističe. Za MySQL, jedna od ovih oblasti je brzina – široko je priznato da su odgovori ovog sistema brži nego kod drugih sistema. Upravo zbog brzine, MySQL je sistem izbora za Internet aplikacije, gde se zbog velikog saobraćaja zahteva velika brzina.
  • SQL-orijentacija. MySQL podržava standardni Structured Query Language (SQL), najkorišćeniji jezik za definisanje i ekstrakciju podataka.
  • Lakoća upotrebe. Distribucija MySQL je relativno mali paket, koji ne zahteva stotine i stotine megabajta kao drugi SUBP. Razvojna filozofija ovog sistema fokusirana je na široku i laku upotrebljivost, gde se u paket ubacuju samo neophodne funkcije. Ovo MySQL čini lakim za razumevanje, lakim za instaliranje, podešavanje i administraciju.
  • Portabilnost. MySQL može da se pokrene na brojnim paltformama, a najvažnije su UNIX, Linux i Windows.
  • Rapidni razvoj. Savremeni dodaci za MySQL uključuju podršku za transakcije, replikaciju, tekstualno pretraživanje i RAID fajl-sisteme. Pored toga, može se uključiti i podrška za zaključavanje na nivou sloga.
  • Interoperabilnost. MySQL može da se koristi u kombinaciji sa velikim brojem drugog softvera, koji je takođe besplatan. Ove alatke vam omogućavaju da na lak način iskoristite sve mogućnosti MySQL-a.
  • Programibilnost. Ukoliko postojeći softver ne odgovara vašim potrebama, možete kreirati sopstveni. Dostupni su interfejsi za veliki broj programskih jezika, kao što su: C, C++, Perl, PHP, Python, Java, Ruby, itd.

Leave a Reply