Software

Red Hat obuka u CET-u

CET škola računara organizuje obuku za Red Hat Linux sertifikovanog administratora, koja će se održati od 16. do 27. decembra 2013. godine. Ukupan fond je 60 časova, a nastava će se odvijati radnim danima od 9 časova. Cena za avansno plaćanje je 680 €, a svi zainteresovani se mogu prijaviti na mejl:[email protected] pozvati telefonom (3281-614, 3281-720).

redhat

Cena za avansno plaćanje 680.00
Puna cena 850.00
Trajanje (dana) 10
Trajanje (časova) 60
Termin
Počinje ponedeljak, 16 decembar 2013
Završava se petak, 27 decembar 2013
Avansna cena 680.00
Vreme 09:00-14:00

Opis gradiva kursa:

1) Uvod i instalacija RHEL-a

Istorija UNIX-a, početak razvoja Linuxa, pregled Linux distribucija, RHEL distribucije (Desktop, Server itd.), uvod u kernel, shell i hijerarhijsku strukturu direktorijuma; RHEL6 – planiranje instalacije, uvod u Anaconda-u, pregled hardverskih zahteva, opis virtualnih konzola, početak instalacije, opis instalacionih koraka, instalacija sa lokalnog medijuma ili mreze, particionisanje čvrstih diskova, opis LVM tehnologije, konfiguracija boot loader-a, biranje sistemskih rola i grupa paketa, firstboot, podešavanje dodatnih korisnika, pregled opcija za podešavanje korisničke baze (local accounts, LDAP, NIS, Winbind), podešavanje NTP klijenta, startovanje RHEL-a u grafičkom režimu rada

2) Pristup sistemu i pregled osnovnih Linux komande

Pristup na sistem preko fizičke konzole (/dev/ttyX), komandni prompt, uvod u shell, komande – ls, pwd, cd, tty, who, w, whoami, logname, id, groups, last, lastb, lastlog, uname, hostname, clear, date, hwclock, cal, uptime, which, whereis, wc, wall; alati za arhiviranje i kompresovanje – tar, star, cpio, zip, unzip, gzip, gunzip, bzip2, bunzip; pregled alata za pomoc – man, info, /usr/share/doc dokumentacija; pristup sistemu preko protokola za udaljeni rad (SSH i VNC)

3) Fajlovi i direktorijumi

Drvo fajlsistema, opis disk-based i virtual direktorijuma, apsolutna i relativna putanja, tipovi fajlova (regular, directory, executable, symbolic link, device, named pipe, socket); operacije nad fajlovima i direktorijumima – konvencija imenovanja, kreiranje, pretraga, prikazivanje sadržaja, kopiranje, pomeranje i promena imena, brisanje; kontrolni atributi; pretraga fajlova po zadatom šablonu, poređenje fajlova po sadržaju; pronalaženje fajlova – komande find, locate, sortiranje ulaza, simbolički i hard linkovi

4) Dozvole nad fajlovima, editori, tekst procesori i shell

Pregled pristupnih dozvola, klase, tipovi i nacini, promena dozvola – simbolička i oktalna notacija, predefinisane dozvole – umask, vlasnistvo nad fajlovima i članstvo u grupama, specijalne dozvole – setuid, setgid, sticky bit (lab. vežba sa setgid za grupni rad); uvod u vi, pregled nano i joe editora, awk i sed; uvod u BASH shell, pregled ostalih shell-ova, opis promenljivih (variables)– komande set, unset i env, predefinisane promenljive, supstitucija komandi i promenljivih, redirekcija – input, output i error; koriscenje tabulatora i tilda znakova, ponavljanje prethodno otkucanih komandi, specijalni karakteri, pajpovi i filteri – komande tee i cut

5) Procesi i automatizovanje izvršenja programa

Pojam procesa, pojam daemona, pregled procesa, prikazivanje procesa, prikazivanje određenih procesa, prikazivanje procesa prema vlasniku procesa, komande – ps i top, stanja procesa, podešavanje prioriteta procesa, komande – nice, renice, lsof; signali i njihova primena, slanje određenog signala procesu, komande – kill i killall; opis programa cron, konfiguracija crontab fajla, podešavanje dozvola i zabrani za korisničko korišćenje cron-a, sintaksa korisničkih crontab fajlova, pregled cron logova; opis programa anacron, opis programa at; pregled bazičnih informacija o hardveru, IRQ, I/O portovi, DMA, komande – lspci, lsusb, pregled /proc/interrupts, /proc/ioports, /proc/dma, /proc/cpuinfo, /proc/meminfo, /proc/partitions podataka, pregled modprobe.conf fajla, major i minor brojevi i pojmovi

6) Upravljanje programskih paketima

Pojam programskih paketa, paketi i formati pakovanja (RPM, DEB itd.), konvencija imenovanja, zavisnost paketa od drugih paketa, baze podataka o paketima, pojam repozitorijuma (repository); rad sa paketima preko komande rpm – install, upgrade, freshen, overwrite, query, remove, otpakivanje fajlova iz paketa (extract), provera potpisa paketa (GPG signature), provera atributa na instaliranom paketu; rad sa paketima preko programa yum – pregled konfiguracionih fajlova, dodaci za yum, pregled paketa i grupa paketa, pregled informacija u zaglavlju paketa i grupa paketa, traženje određenog paketa, brisanje paketa i grupa paketa, ispitivanje prispeća novih paketa, sinhronizovanje informacija u zaglavlju paketa, preuzimanje paketa, podešavanje lokalnog yum repozitorijuma

7) Proces podizanja Linuxa i upravljanje kernelom

Pojam runlevel-a, pregled runlevel-ova, pregled trenutnog i prethodnih runlevel-ova, promena predefinisanog runlevel-a, promena runlevel-a iz komandne linije, komande – runlevel, who, telinit, init; proces podizanja (boot), detaljan opis faza u podizanju Linuxa, UEFI/BIOS opis, GRUB bootloader, podizanje u određenom runlevel-u, resetovanje sifre za root korisnika u runlevelu 1, prebacivanje u određeni runlevel iz GRUB-a, konfiguracioni fajl GRUB-a grub.conf, reinstalacija konfiguracionog fajla sa grub-install, pojmovi MBR i boot sector, faza inicijalizacije kernela, opis initrd i initramfs, startovanje prvog procesa (init), direktorijumi za inicijalizaciju /etc/init.d, /etc/rc.d/, pojam virtualnih konzola, getty programi, sistemski log fajlovi, komanda dmesg, boot.log fajl; dodavanje servisa za automatsko startovanje, pregled servisa, komande – chkconfig, ntsysv, setup

8) Particionisanje diskova

Pojam particije, rad sa programom fdisk, pregled particija, pregled fajlsistema koje Linux podržava, kreiranje i brisanje particija, pojam swap particije, kreiranje swap particije, omogućavanje nove swap particije; rad sa programima parted i cfdisk; detaljan opis LVM tehnologije, kreiranje LVM particija – fizičkih, grupa i logičkih, smanjivanje i povećavanje LVM particija u toku rada sistema

9) Fajl sistemi

Pojam fajlsistema, pregled tipova, fajlsistemi ext2, ext3, ext4, enkriptovani fajlsistemi (LUKS), administracija, komande – mount, umount, tune2fs, dumpe2fs, konfiguracija /etc/fstab i /etc/crypttab fajlova, pregled parametara za mount, podešavanje UUID i LABEL parametara na fajlsistemu, automatski mount, pregled programa za statistiku, komande df, du, popravljanje fajlsistema, komande – fsck, e2fsck, mount NFS i CIFS fajlsistema; auto fajlsistem, autofs, autofs mape, prednost autofs-a u odnosu na mount, automount home direktorijuma; pojam ACL-ova, pregled, podešavanje i brisanje ACL podataka, predefinisani ACL-ovi

10) Korisnici i grupe

Pojam korisnika i grupe, fajlovi za prijave korisnika – /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/gshadow, provera konzistentnosti fajlova za prijave, podešavanje sigurnosti nad fajlovima za prijave, kreiranje, dodavanje i brisanje fajlova za shadow lozinke; dodavanje novih korisnika, podešavanje starih korisnika i njihovih parametara, podešavanje zastarelosti lozinki, komande – useradd, usermod, userdel, chage; dodavanje i promena parametara grupa, komande – groupadd, groupmod, groupdel, gpasswd; podešavanje korisnika i grupa sa RedHat-ovim alatima; fajlovi za inicijalizaciju – sistemski i korisnički (/etc/profile, /etc/bashrc, .bash_profile, .bashrc, .bash_logout)

11) Sigurnost sistema (firewall) i SELinux

Pojam i istorija firewall-a, pojam Netfilter-a i Iptables-a, pregled iptables konfiguracije i sintaksa konfiguracionog fajla, komande – iptables, iptables-save, iptables-restore, pokretanje i zaustavljanje iptables servisa, opis RedHat alata za konfiguraciju iptables-a; pojam SELinux-a, konfiguracija, SELinux konteksti, administracija, provera i modifikacija SELinux načina aktivacije – permissive, enforcing i disabled, provera SELinux statusa, pregled SELinux-ovih Bulovih promenljivih, Selinux alat za konfiguraciju

12) Umrežavanje, mrežni interfejsi, DNS, DHCP i LDAP klijenti

Pojam umrežavanja, osnove umrežavanja – OSI model, Ethernet, hostname, IP adresiranje, klase IP mreža, podmreže i mrežne maske, CIDR notacija, protokoli, TCP i UDP, MAC adrese, ARP, komande – ifconfig, route, programski paket iproute2; mrežni interfejsi, imenovanje Ethernet interfejsa, fajlovi /etc/sysconfig/network, /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX, /etc/hosts, administracija, restartovanje mrežnog servisa, komande – ifup, ifdown, ping, traceroute, tracepath; DNS klijent, fajlovi /etc/nsswitch.conf, /etc/host.conf, /etc/resolv.conf, konfiguracija; DHCP klijent, konfiguracija, komanda dhclient; LDAP klijent, pojam LDAP-a, terminologija, fajlovi /etc/pam/ldap.conf , /etc/openldap/ldap.conf, konfiguracija, konfiguracija preko RedHat alata

Leave a Reply