Software

RINEX_Tools aplikacija Republičkog geodetskog zavoda Kontrolnog centra AGROS

U skladu sa unapređenjem odnosa sa korisnicima usluga kontrolnog centra AGROS Republičkog geodetskog zavoda, razvijena je Klijentska aplikacija RINEX_Tools, koja je prvenstveno napravljena za kontrolu rada rovera od strane korisnika usluga kontrolnog centra AGROS.

Ova aplikacija omogućava analizu prosleđenih NMEA rečenica od strane prijemnika na terenu, kao i grafičke izveštaje prikupljenih RINEX fajlova. Na ovaj način korisnik može imati pun uvid u rad svog prijemnika, koji može upotpuniti uz već postojeću apliakciju Kontrola RINEX fajla. Obe navedene aplikacije korisnici mogu preuzeti na adresi http://agros.rgz.gov.rs izborom datoteke iz glavnog menija. U trenutnoj verziji omogućeno je i povezivanje prijemnika sa personalnim računarom, pomoću kabla ili blututa, te se na taj način može dodatno proveriti rad prijemnika.

agros

RINEX_Tools apliakcija daje prikaz pozicija na gugl mapama odakle prijemnik obavlja komunikaciju sa serverom kontrolnog centra nacionalne mreže GNSS stanica AGROS, kao i generisanja grafičkog prikaza gravimetrijskog, magnetnog modela, 2d prikaza izohipsi…

Pored navedenog, u trenutnoj verziji 1.0.1.0 omogućeno je i:

 • Transformacija RINEX 3.x formata u RINEX 2.11 format,

 • Transformacija emitovanih efemerida u precizne efemeride u formatu sp3a,

 • Konverzija novih sp3c formata preciznih efemerida u sp3a format preciznih efemerida,

 • Konverzija preciznih efemerida formata sp3a između referentnih ITRF okvira,

 • Kreiranje RINEX fajlova iz binarnih formata raznih proizvođača geodetske opreme,

 • Prevođenje geodetskih koordinata iz DEG u DMS i obrnuto,

 • Analiza RINEX fajla formata 2.11 omogućava analizu emitovanih navigacionih i observacionih poruka GPS i GLONASS satelitskih sistema,

 • Transformacija koordinata UTM, Gaus Kriger, geodetski

 • GPS kalendar i povezivanje sa roverom,

 • Analiza prosleđenih NMEA rečenica koje sadrže GGA poruke,

 • Računanje undulacije geoida pomoću globalnih geoidnih modela EGM84-15, EGM84-30, EGM96-5, EGM96-15, EGM2008-2_5, EGM2008-5,

 • Računanje ugaone brzine, ekvatorijalnog ubrzanja, spljoštenosti elipsoida, spljoštenosti gravimetrijskog modela, polarno ubrzanje, Y komponenta globalnog gravimetrijskog modela i Z komponenta globalnog gravimetrijskog modela GRS80, WGS84,

 • Računanje X, Y i Z komponente magnetnog modela, horizontalno magnetno polje, deklinacija, inklinacija magnetnog polja, na osnovu unetih pozicija i globalnih magnetnih modela WMM2010, EMM2010, IGRF11.

Sve informacije možete pronaći na internet adresama Republičkog geodetskog zavoda i kontrolnog centra nacionalne mreže GNSS stanica Republike Srbije – AGROS.

Leave a Reply