Događaji · Software

Smart Elpis 2009 – Elektronska pisarnica

Novosadska kompanija Smart doo, kao dugogodišnji Microsoft Gold Partner, na ovogodišnjoj Sinergiji 09, učestvovala je kao Zlatni sponzor skupa i tom prilikom je predstavila rešenje Smart Elpis 2009 – elektronska pisarnica.

Smart Elpis 2009 – elektronska pisarnica je proizvod razvijen na SharePoint Microsoft tehnologiji i u celosti je usaglašen sa zakonodavstvom kojim se reguliše kancelarijsko i arhivsko poslovanje. 2009. godine ovo rešenje je i zaštićeno u Zavodu za Intelektualnu svojinu i registrovano kao Trgovačka marka.

Upotrebom elektronske pisarnice Smart Elpis korisnicima je omogućena lakša pretraga arhivirane dokumentacije i smanjenje troškova odlaganja i skladištenja velike količine važnih dokumenata. Osnovna namena Smart Elpis rešenja je jednostavan obuhvat dokumentacije koja se prima u pisarnici i arhivi, kao i automatska raspodela i interna dostava u okviru svake organizacije, što pravi znatne uštede u vremenu i troškovima. Pod jednostavnim obuhvatom dokumentacije se podrazumeva: primanje i pregled akata, razvrstavanje, evidentiranje akata, kao i prenos akata u elektronsku formu, dostava istih u rad, administrativno-tehnička obrada akata, otprema, razvođenje, arhiviranje i čuvanje, jednostavna i brza pretraga i pregled traženih dokumenata.

Rešenje za problem – jednostavan pristup putem računara

Ušteda u troškovima skladištenja i brža pretraga dokumentacije
Smart Elpis 2009 sastoji se od dve komponente i to od Klijentskog programa u pisarnici i Web pretrage podataka. Bazirana na Microsoft Office SharePoint Serveru 2007 koji omogućava organizaciji da uradi više tako što joj obezbeđuje platformu za deljenje informacija i zajednički rad u timovima, zajednicama i procesima kojima upravljaju ljudi. Još jedna od pozitivnih karakteristika Office SharePoint Servera je da se integriše i sa drugim proizvodima da bi ponudio sveobuhvatnu infrastrukturu za rad sa drugima.

Pretraga je daleko brža i jednostavnija uz Smart Elpis 2009. Web Portali povezuju ljude sa informacijama bitnim za posao, stručnim mišljenjima i aplikacijama. Microsoft Office SharePoint Server jeste platforma poslovnog portala svetske klase koja olakšava pravljenje i održavanje portala za svaki aspekt savremenog poslovanja.
Smart ELPIS 2009 funkcionalnosti
Elektronsko evidentiranje dokumenata pisarnice. Svaki dokument koji ulazi ili izlazi iz organizacije, zavodi se pod određenim delovodnim brojem. Dokumentacija se dalje skenira i u svom elektronskom obliku zavodi u bazu podataka.
Brza pretraga dokumenata.
Ova pretraga je namenjena samim korisnicima koji rade u pisarnici i arhivi. Korišćenjem ponuđenih opcija elektronske pisarnice, moguće je brzo pronaći konkretan osnovni broj i podbroj dokumenta. Unosom osnovnog broja otvoriće se na ekranu podaci vezani za konkretan broj i sve podbrojeve koji postoje u okviru njega. Dalja pretraga može se vršiti kretanjem prema najmanjem broju ili najvećem broju korišćenjem dugmadi na prikazu. Nakon pronalaženja broja, moguće je raditi ispravku unetih podataka ili štampanje dokumenta koji je skeniran ili uneti novi podbroj u okviru istog osnovnog broja.

Današnje poslovanje
Pristup dokumentima pisarnice i arhive putem računara i računarske mreže. Svim dokumentima koji su skenirani i zavedeni u pisarnici i arhivi, moguće je pristupiti putem browser-a u zavisnosti od stepena ovlašćenja samog korisnika.

Višekorisnički rad
Na aplikaciji može raditi veliki broj korisnika u isto vreme. Mogućnost rada sa samom aplikacijom je takođe određen stepenom ovlašćenja.

Definisanje različitih tipova korisnika (funkcionalni i bezbednosni aspekt). Korisnici su definisani prema funkciji koju obavljaju u određenoj organizaciji. Na primer, pisar (arhivar) ima ovlašćenja zavođenja, skeniranja i izmene dokumenata, štampanja izveštaja i pretrage, dok direktori sektora imaju pristup samo dokumentima koji su vezani za njihov sektor.

Bezbednost je podignuta na maksimalni nivo unutar organizacije jer se kroz dodelu ovlašćenja određuje pristup i mogućnost rada sa dokumentima određenim licima shodno njihovoj funkciji u organizaciji. Ova ovlašćenja se dodeljuju shodno internoj organizaciji i zahtevima korisnika.

Pretraga na portalu. Lica koja imaju ovlašćenja za pretragu ali ne i za unos podataka, mogu vršiti pretragu podataka direktno na portalu. Početni ekran pretrage sadrži osnovnu pretragu pri čemu u polje za pretragu može da se unese bilo koji element, poput naziva komitenta, organizacione jedinice, vrste predmeta i sl. Odabirom jedne ili više opcije pretraživanja (kombinovanje svojstava) moguće je suziti pretragu i dobiti podatke koji se traže.

Vreme za pretragu je znatno skraćeno kao i rizik od trajnog uništenja arhirane dokumentacije
Generisanje pregleda i izveštaja po zahtevu korisnika. U skladu sa potrebama organizacije, moguće je generisati i napraviti izveštaje prema zahtevima korisnika. Mogućnost pravljenja različitih izveštaja sa velikim brojem podataka znatno olakšava donošenje odluka unutar same organizacije.

Sistem otvoren za povezivanje i proširivanje u budući dokument menadžment sistem. S obzirom da su dokumenta zavedena u elektronskom obliku (prvi ulazak dokumenta u informacioni sistem organizacije), omogućeno je jednostavno upravljanje dokumentima kroz Document Management System.

Dostupnost i čitljivost arhiviranih podataka u zakonom predviđenom roku. Svi elektronski dokumenti su dostupni u bilo kom vremenskom periodu bez obzira na njegovu fizičku lokaciju. Dokumenti su zaštićeni i uvek čitljivi. Ne postoji mogućnost gubljenja dokumenata ili uništavanja dokumenata usled loših uslova čuvanja (pucanje vodovodnih cevi u prostorijama arhive, požara…).

U skladu sa ukupnim Sistemom kvaliteta organizacije gde se primenjuje. Smart Elpis – elektronska pisarnica je prilagodljiva svakom korisniku do pojedinih detalja. Usklađuje se Sistemom kvaliteta organizacije gde će se primenjivati.

U skladu sa zakonskom regulativom o arhiviranju dokumenata. Pisarnica funkcioniše u skladu sa propisima koji definišu način evidentiranja arhivske građe.

Elektronsko arhiviranje dokumenata pisarnice. U skladu sa propisima čije se donošenje očekuje aplikacija omogućava arhiviranje dokumenata u elektronskoj formi, čime je omogućena njegova dostupnost i sigurnost, kao i jednostavno pronalaženje.

Prednosti Smart Elpis 2009 rešenja

Centralna baza dokumentacije i informacija
Sigurnost u čuvanju dokumentacije
Ušteda u vremenu obrade i pronalaženja dokumenata
Brz pristup dokumentima bez obzira na mesto fizičkog odlaganja
Ovlašćeni pristup
Višekorisnički rad
Pun nadzor nad dokumentima
Zaštita od uništenja i zloupotrebe dokumenata
Smanjenje arhivskog prostora
Smanjenje troškova

Dalji razvoj

Smart Elpis 2009 je prilagodljiva aplikacija. Shodno pripremi Zakona o elektronskom dokumentu i već donetom Zakonu o elektronskom potpisu, u skorijoj budućnosti možemo očekivati dokaznu snagu elektronskog dokumenta, kada će u potpunosti prestati potreba čuvanja poslovne dokumentacije u papirnom obliku.

Leave a Reply