Software

Špica Centar rešenja u Heineken pivarama

Heineken – Ujedinjene srpske pivare, od nedavno koriste dva rešenja koja su proizvod ŠPICA razvojnog tima. To su rešenje za unapređenje prodaje i podršku komercijalistima Heinekena na terenu – Informacioni sistem Frontman i rešenje za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa – Informacioni sistem Time&Space.

Frontman se upotrebljava usvakodnevnojkontroliprodajnih aktivnosti. Na taj način, koriste sepouzdane informacije koje se u realnom vremenu dobijajusa terena, što omogućava pravovremenureakciju.

Efikasnije prikupljanje podataka na terenu

Prvi cilj koji je postavljen bio je: Prikupiti kvalitetne informacije sa tržišta i time podići kvalitet prodaje na viši nivo. Sistem Frontmanje na najbolji naCin ispunio kompleksne zahteve i opravdao poverenje. U kombinaciji sa robusnim i pouzdanim mobilnim raCunarima vodećeg svetskog proizvođaCa Motorola, Frontmanje u znaCajnoj meri povećao efikasnost radnika na terenu i, pored toga, omogućio komercijalistima koji se bave analizom podataka i unapređenjem prodaje, da znatno efikasnije i kvalitetnijeobavljaju svoje poslove.

Umesto obimnih i komplikovanih formulara, sada se podaci unose na automatizovan način, neposredno na terenu i jednostavno se sinhronizuju sa centralnom bazom korišćenjem GPRS komunikacije, takođe, neposredno sa terena. Frontmanomogućava i posebnu dodatnu vrednost, odnosno dodatni kvalitet prikupljenim informacijama, koji daju slike snimljene mobilnim raCunarom, koje se pridružuju relevantnim podacima sa svake lokacije.

Glavne prednosti

. Efikasnije prikupljanje podataka sa terena

. Mobilnost

. Online sinhronizacija

. Eliminacija suvišne papirologije

Povećanje bezbednosti i evidencija zaposlenih

Najizazovniji deo projekta je bila potpuna integracija sistema Time&Space sa sistemom za obraCun zarada. Zahtevanjesistem koji će automatizovati proces prikupljanja podataka o prisutnosti zaposlenih i unošenja podataka u postojeći sistem za obraCun zarada.

Drugi cilj je bio takođe veoma složen: 1) Poboljšati evidenciju prisustva, centralizovati informacije o radnom vremenu zaposlenih, uCiniti efikasnijim poslove prikupljanja podataka neophodnih za obraCun zarada i 2)poboljšati ukupnu bezbednost u poslovnim objektima, odnosno uvesti efikasnu kontrolu pristupa. Implementacijom sistema Time&Space, odnosno njegovih modula zaevidenciju radnog vremna, kontrolu pristupa i vizuelni monitoring (VSL), u najkraćem vremenu realizovani su svi postavljeni zahtevi. Sistem karakterišu jednostavan i pouzdan sistem registracije, bezkontaktne ID kartice, mogućnost definisanja neograniCenogbroja događaja, neograniCenog broja radnih šema i pristupnih profila, integrisani generator izveštaja i niz drugih pogodnosti.

Efikasnom kontrolom pristupa podignut je ukupan nivo bezbednosti. VSL modul, osim što omogućava informisanje radnika obezbeđenjao svakom pristupu, u realnom vremenu, ima i funkciju spreCavanja zloupotrebe ID kartice, jer se pri svakoj registraciji na monitoru prikazuje i fotografija zaposlenog. Generator izveštaja omogućava kreiranje detaljnih ili sumarnih izveštaja sa podacimo o osobama koje su pristupale pojedinim objektima i prostorijama, za određeni period, radnu jedinicu i lokaciju.

. Centralizovan sistem

. Informacije u realnom vremenu

. Veliki izbor izveštaja

. Vizuelni monitoring

. Modularnost sistema

. Povedana bezbednost

Glavne prednosti

Pouzdanost sistema
Sistemi Frontmani Time&Spacerazvijeni su na najmodernijim platformama, u skladu sa ISO standardima, otvorene su arhitekture, modularni, skalabilni i efikasno se integrišu sa informacionim sistemima korisnika. Višeod 2500 implementiranih sistema širom EMEA regije, stotine hiljada korisnika, hiljade isporuCenih terminala i CitaCa, vlastiti razvoj softvera i određenih hardverskih komponenti, ogromno iskustvo i efikasna podrška, najbolja su preporuka i garancija kvaliteta i pouzdanostisistemakoje implementira Špica.
Implementacijom je ostavljena mogućnost proširenja sistema dodavanjem dodatnih modula i funkcionalnosti

Web Approvals – Modul za upravljanje odsustvom putem web interfejsa

Planer – Modul za planiranje radnog vremena

Integracija Fizičke i Logičke kontrole pristupa

Leave a Reply