Software

Strategija razvoja intelektualne svojine

Buduća Strategija razvoja intelektualne svojine, o kojoj je bilo reči na “okruglom stolu” u PKS, mora omogućiti zaštitu I poštovanje intelektualne svojine, ali i njen razvoj i prenos u privredni sektor, naročito kada je reč o inovacijama

Na “Okruglom stolu” o Nacrtu Strategije razvoja intelektualne svojine, koji je organizovala Privredna komora Srbije i Zavod za intelektualnu svojinu, rečeno je da svi ciljevi koji se budu našli u Strategiji treba da budu održivi i ostvarljivi. Inače, Strategija o razvoju intelektualne svojne samo je jedan od nekoliko programskih dokumenata koji sadrže parcijalne vizije inovativne budućnosti Srbije.

Pozdravljajući prisutne Mihajlo Vesović, potpredsednik Privredne komore Srbije, naglasio je da će Srbija sledeće godine pristupiti Svetskoj trgovinskoj organizaciji, a prema pravilima STO intelektualna svojina je nešto što se maksimalno poštuje, a oni koji zloupotrebljavaju pravila trpe velike kazne. Tokom ove javne rasprave o Nacrtu strategije razvoja intelektualne svojine, Vesović je rekao da treba računati i na to da će Srbija tokom 2011. godine postati kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, čime će se neki procesi ubrzati.
-Predigra za EU je CEFTA i tu se ova pravila moraju poštovati na mnogo ozbiljniji način, a mnogo značajnija pažnja posveti oblasti intelektualne svojine – ističe Vesović. – Privreda je ta koja treba prva da poštuje prava intelektualne svojine i svega onoga što je sadržano u Strategiji razvoja intelektualne svojine.
Profesor Pravnog fakulteta Slobodan Marković, koji je napravio prvi tekst nacrta Strategije, rekao je da ona nije inovaciona, nego se zasniva na Strategiji održivog razvoja, kao jedan njen segment.
Ukazao je da Strategija predstavlja spisak dugoročnih, ali realnih ciljeva kada je reč o razvoju intelektualne svojine, a da sadrže i opis mera koje treba preduzeti da bismo se približili ciljevima.
Direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu Branka Totić istakla je da je i Svetska organizacija za intelektualnu svojinu podržala strateški pristup planiranju poslova, napominjući da takvu Strategiju nemaju ni sve zemlje EU.
Sekretar odbora za Tehnolosske inovacije PKS Danica Mićanović navela je da je Komora svesna značaja intelektualne svojine, ekonomije inovativnog društva i ekonomije zasnovane na znanju. Podsetila je da PKS ima potpisan Memorandum o saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Srbije i da dve institucije zajedno pokušavaju da pruže kvalitetne informacije, jer kapital znanja koji Srbija poseduje treba da se vrednuje.
Materija intelektualne svojine je u Strategiji podeljena u četiri celine – pravno institucionalni osnov zaštite, suzbijanje i sankcionisanje povreda prava intelektualne svojine, privredna primena i podizanje javne svesti o značaju intelektualne svojine.

Leave a Reply