Software

Usvojen novi Zakon o patentima

Narodna skupština Republike Srbije je pred novu godinu usvojila novi Zakon o patentima. Na zasedanju, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila nov Zakon o patentima. Donošenjem pomenutog zakona stvaraju se preduslovi za jačanje pravne zaštite koja se garantuje nosiocima patenata, što je neophodan podsticaj za domaće pronalazače i naučnike da stvaraju, a privrednim društvima da investiraju u primenu pronalazaka.

Navedeni zakon istovremeno pruža garanciju stranim kompanijama da je Srbija usvojila visoke međunarodne standarde patentne zaštite i da će njihove investicije koje se sastoje u savremenim patentiranim tehnologijama biti zaštićene.

Rešenja iz novog zakona su rezultat sagledavanja primene starog zakona u praksi i neophodnosti da se učine poboljšanja pojedinih odredbi, kao i potrebe da se zakon uskladi sa međunarodnim ugovorima kojima je Srbija pristupila nakon stupanja na snagu starog zakona iz 2004. godine (Ugovor o patentnom pravu), kao i sa propisima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije koji su iziskivali dodatno usklađivanje.

U odnosu na važeći zakon predloženi zakon sadrži bitnu izmenu u postupku za priznanje patenta. Uvedena je obaveza za Zavod za intelektualnu svojinu da podnosiocu prijave patenta dostavi izveštaj o pretraživanju nacionalnih i međunarodnih baza podataka koji čine stanje tehnike o pronalasku za koji je zatražena zaštita patentom. Time se podnosiocu prijave pruža mogućnost da pre plaćanja takse za suštinsko ispitivanje patenta proceni svoje izglede za sticanje patenta. Takođe, od ovog izveštaja zavisiće njegova odluka o patentiranju u inostranstvu, kao i odluka o eventualnoj korekciji patentnih zahteva da bi se povećala šansa za sticanje patenta. Izveštaj o pretraživanju nacionalnih i međunarodnih baza podataka koji čine stanje tehnike takođe će potencijalnim investitorima pružiti informacije o izgledima za sticanje patenta, čime će se doprineti industrijskoj primeni pronalaska.

Nov zakon, kao i stari, pored zaštite pronalazaka patentom pruža i mogućnost zaštite pojedinih tipova pronalazaka malim patentom. Ova zaštita je predviđena za pronalaske koji su po pravilu kraćeg tržišnog veka, a koji se odnose na konstrukciju proizvoda ili raspored njegovih sastavnih delova. Stari zakon nije pravo na tužbu zbog povrede malog patenta uslovio dokazivanjem da mali patent ispunjava uslove u pogledu novosti, inventivnog nivoa i industrijske primenljivosti. Ovo je u praksi moglo da dovede do zloupotreba ovog prava, od kojih je najdrastičnija zabrana proizvodnje proizvoda koji su bili poznati pre podnošenja prijave malog patenta. U cilju otklanjanja uočenog nedostatka novim zakonom je predviđeno ispitivanje podobnosti malog patenta za zaštitu i izdavanje odgovarajuće potvrde o ispunjenosti navedenih uslova. Samo ukoliko nosilac malog patenta ima navedenu potvrdu on može ostvariti građanskopravnu zaštitu ili zatražiti izdavanje prinudne licence. Ovakvo rešenje će doprineti zakonitom ponašanju i smanjenju broja sudskih sporova u ovoj oblasti.
Značajnu novinu predstavlja i propisivanje obaveze za sud da u postupku po tužbi za povredu prava iz prijave patenta prekine postupak do pravosnažnosti odluke Zavoda po prijavi patenta, čime se onemogućava donošenje presude za povredu prava koje još uvek nije priznato (objavljena prijava patenta – neispitano pravo). Zavod za intelektualnu svojinu je u takvom slučaju ovlašćen da prijavu patenta ispita po hitnom postupku. Takođe, prijava patenta će moći da se ispita po hitnom postupku i na zahtev tržišne inspekcije i carine kada je pokrenut postupak za carinski ili inspekcijski nadzor zbog povrede prava iz prijave patenta.

Kao i kod drugih zakona iz oblasti industrijske svojine i ovim zakonom se uvodi pravo žalbe na odluke Zavoda za intelektualnu svojinu koje se odnose na patente i male patente. Novo zakonsko rešenje će omogućiti efikasniju zaštitu prava stranaka.
Uvođenjem revizije u parničnim postupcima za zaštitu patenata rešava se pravna praznina koja je nastala stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2009. godine.

Zakon o patentima možete preuzeti ovde.

One thought on “Usvojen novi Zakon o patentima

Leave a Reply