Tehno - Nauka

7 milijardi evra za podsticanje istraživanja u Evropi

Ovaj, do sada najveći finansijski paket Evropske komisije, trebalo bi da u kratkom roku omogući otvaranje novih 174.000 radnih mesta, a da u narednih 15 godina doprinese zapošljavanju dodatnih 450.000 radnika i kreira skoro 80 milijardi evra društvenog bruto proizvoda na teritoriji Evrope.

Osnovni ciljevi 7. okvirnog programa EU za istraživanje i razvoj (FP7), čiji sastavni deo čine ovi pozivi za prikupljanje predloga projekata, jesu pomeranje granica nauke u Evropi i povezivanje nauke i privrede, kako bi Evropa prevazišla svoj deficit u inovacijama i bila konkurentnija na globalnom tržištu. Naime, izazovi poput klimatskih promena, bezbednosti hrane, obnovljivih izvora energije i slično, lakše se mogu savladati ukoliko su intervencije javnog sektora usmerene na stimulisanje privatnog sektora kroz uklanjanje prepreka koje onemogućavaju da sjajne ideje dospeju na tržište usled nedostatka finansijskih sredstava ili fragmentacije u istraživačkom radu.

Predviđeno je da svih sedam milijardi evra u obliku granta (bespovratnih sredstava) bude dodeljeno učesnicima ovog poziva – univerzitetima, istraživačkim organizacijama, privrednim subjektima… a posebna pažnja posvećuje se malim i srednjim preduzećima čije je učešće u sve većem broju projekata obavezno.

Najčešći oblik učešća preduzeća u projektima jeste praktično ispitivanje teorijskih postavki naučne zajednice, ali visokotehnološka preduzeća imaju mogućnost i da sama sprovode svoja istraživanja. Takođe, grupa preduzeća može i da “naruči” potrebno istraživanje koje će platiti iz projekta, dok svim zainteresovanim firmama stoji na raspolaganju mogućnost razmene zaposlenih sa naučno-istraživačkim institucijama.

Pravna i fizička lica iz Srbije mogu bez ograničenja da učestvuju u predlozima projekata.
Detaljne informacije o 7. okvirnom programu EU za istraživanje i razvoj (FP7) se mogu preuzeti sa zvaničnog portala EUhttp://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Za svaku oblast istraživanja definisani su radni programi u kojima su detaljno predstavljene sve teme koje će biti finansirane, uz očekivane rezultate. Lista svih otvorenih poziva sa kompletnom dokumentacijom potrebnom za apliciranje se može preuzeti linkomhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls
Za sve dodatne informacije kontakt osoba u Privrednoj komori Srbije je mr Nataša Kecman, telefon 011-3300-932, el. adresa

Leave a Reply