Tehno - Nauka

Cisco i Asocijacija gradova Metropolis sarađuju u cilju razvoja održivih inteligentnih gradova

Saradnja uspostavlja ključne komponente globalne Cisco inicijative „inteligentne urbanizacije“ u skladu sa Metropolis „Vision 2030“

Cisco® je objavio da je potpisao Memorandum razumevanja sa Asocijacijom Metropolisom, koja obuhvata 106 najvećih gradova u svetu, da bi razvio „Vision 2030“ za održive gradove širom sveta. U sklopu ovog memoranduma, Cisco® će savetovati Metropolis kako da izgradi kolaborativni operativni model između gradova članova Metropolisa i osnuje „Urban Leadership Academy“ da bi pokazao kako budući gradovi mogu efektivno koristiti tehnologiju za unapređenje čistog javnog prevoza i smanjenje zagađenja kroz inteligentni urbanistički razvoj, da ponudi pristup servisima koji su okrenuti građanima i podrži održivi ekonomski razvoj.

Metropolis je svetska asocijacija metropola (San Francisko, Amsterdam, Sarajevo, Zagreb i dr.) i funkcioniše kao međunarodni forum za istraživanje pitanja i problema koji su zajednički za sve velike gradove. Saradnja sa ovom asocijacijom je značajna prekretnica za Cisco® kao deo nedavno pokrenute globalne inicijative „Inteligentne urbanizacije“ jer ona pomaže gradovima širom sveta da iskoriste prednosti mreže kao buduće sredstvo za menadžment integrisanih gradova, bolji kvalitet života građana i održivi ekonomski razvoj.

Cisco® i Metropolis ce sarađivati u sledećim oblastima:

* Razvijaće dugoročnu viziju za održive gradove koju će omogućiti umrežene tehnologije
* Kolaboracija za urbanističke inovacije- Metropolis i Cisco® će ispitati mogućnost uspostavljanja regionalnih centara za inovacije koji će osmisliti programe za implementaciju politika u različitim oblastima, spajajući odabrane gradove i Cisco® kako bi se razvile nove platforme i alati za upravljanje gradskim službama
* Cisco® će takođe obezbediti strateški predlog programa i podršku razvoju partnerskog pristupa urbanističkoj inovaciji za Metropolis i njegove poslovne partnere, sa posebnim fokusom na tehnologiju i poslovna partnerstva
* Kreiranje digitalne kolaborativne platforme za članove Metropolisa- Cisco® će koristiti svoja kolaborativna rešenja, kao što su Cisco Webex i Cisco TelePresence, da bi olakšao kreiranje kolaborativnog operativnog modela između Metropolisa i njegovih gradova članica. Korišćenjem Web 2.0 pristupa, Cisco® će pomoći da se olakša razmena inovacija između gradova širom sveta.
* Osnivanje „Urban Leadership Academy“- Cilj je da uz treninge i programe veština zajednički razviju okvir koji pokazuje kako gradovi mogu efektivnije da upotrebe tehnologiju da bi pokrenuli održivost

Ovo partnerstvo predstavlja nadogradnju čvrstog vođstva kompanije Cisco® i tehnološke ekspertize sa Connected Urban Development, javno- privatnim partnerstvom koje uključuje gradove poput San Franciska i Amsterdama i razvija ICT rešenja kako bi pomogao praksu održivog inteligentnog urbanističkog razvoja.

Leave a Reply