Tehno - Nauka

Delegacija Republike Srbije u Briselu predstavila stanje u oblasti nauke

U okviru pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom, 1. decembra 2014. godine u Briselu je održan sastanak bilateralnog skrininga za Poglavlje 25 „Nauka i istraživanje“. Delegaciju Republike Srbije predvodio je prof. dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predsednik Pregovaračke grupe za nauku i istraživanje.

Delegacija Republike Srbije tokom sastanka u Briselu predstavila je celokupno stanje u oblasti nauke u Srbiji. Predstavnici Srbije Evropskoj komisiji ukazali su na spremnost Srbije i planove za usvajanje i primenu evropskih pravnih tekovina u oblasti nauke ( zakonodavni i institucionalni okvir; međunarodna saradnja u oblasti istraživanja i inovacija; inovaciona unija; Evropski istraživački prostor – izveštaj o napredku; Evropski istraživački prostor – mehanizmi upravljanja; ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije; zaštita intelektualne svojine; istraživačka infrastruktura; mobilnost istraživača; nauka u društvu; etička pitanja; jednakost polova; bioekonomija; koordinacija istraživanja u oblasti poljoprivrede; istraživanja vezana za ugalj i čelik). Nakon sastanka, a na osnovu izlaganja članova delegacije, Komisija će izraditi izveštaj o relevantnim zaključcima skrininga koji će biti prenet državama članicama Evropske unije.

Delegaciju Republike Srbije , pored prof. dr Viktora Nedovića, činili su i prof. dr Tanja Miščević, šef pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU, prof. dr Branko Bugarski i dr Nikola Tanić, pomoćnici ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik ministra u Ministarstvu rudarstva i energetike, prof. dr Vera Dondur, predsednica Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj, Aleksandra Drecun direktorka Centra za promociju nauke, Mirjana Jelić, pomoćnica direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, Marko Atanasovski, v.d. direktora Fonda za inovacionu delatnost, prof. dr Miroslav Trajanović, predstavnik RS u Programskim komitetima Horizont 2020 programa, Univerzitet u Nišu, dr Jasna Mastilović, naučni savetnik Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu i drugi predstavnici institucija.

Nakon sastanka, a na osnovu izlaganja članova delegacije, Komisija će izraditi izveštaj o relevantnim zaključcima skrininga koji će biti prenet državama članicama Evropske unije.

Tokom pregovora o pridruživanju zemlje EU za svako poglavlje održavaju se prvo eksplanatorni skrininzi, na kojima se Srbiji predstavljaju pravne tekovine, standardi i zahtevi Unije, a potom i bilateralni skrininzi na kojima Srbija predstavlja stepen usklađenosti sa EU. Bilateralni skrining tokom pregovora podrazumeva potpun pregled stanja u nekoj oblasti.

Leave a Reply