Tehno - Nauka

Dr Janković dobio godišnju nagradu ICDQM

U Beogradu je, u organizaciji Istraživačkog centra za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću (DQM Istraživački centar), u svečanoj sali Građevinskog fakulteta, 25. i 26. juna 2009. godine održana 12. međunarodna konferencija o upravljanju kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2009 (Dependability and Quality Management). Na konferenciji su učestvovali i profesori Računarskog fakulteta Doc. Dr Radomir Janković i Doc. Dr Dragan Šaletić.

Ovaj naučno-stručni skup predstavlja forum za prikazivanje novih rezultata, razvojnih istraživanja i primena u oblasti pouzdanosti i kvaliteta i srodnih disciplina inženjerstva u svim fazama čitavog životnog ciklusa složenih tehničkih sistema i proizvoda.

Za najbolji rad iz oblasti naučnih istraživanja, saopšten na prošloj, 11. konferenciji, ove godine nagradjen je docent Dr Radomir Janković sa Računarskog fakulteta u Beogradu.

U zborniku radova ovogodišnje, 12. međunarodne konferencije ICDQM 2009, objavljeno je 145 radova, uključujući plenarna saopštenja i saopštenja, u sledećim tematskim oblastima:
Inženjerstvo kvaliteta
Inženjerstvo pouzdanosti
Konkurentno inženjerstvo
Inženjerstvo sistema
Vojno inženjerstvo
Menadžment znanjem i konkurentnost organizacije
Od teorije ka nauci o organizaciji poslovanja
Neprekidno unapredjenje kvaliteta

Doc. Dr Radomir Janković je predsedavao sednicom koja je za temu imala oblast Konkurentno inženjerstvo. U okviru te sednice, predstavio je svoj referat: “Simulacija pouzdanosti swarminga grupe naoružanih mobilnih platformi”. Swarming je taktika koja se sve više uzima u obzir u savremenom koncipiranju izvođenja borbenih dejstava.

Motivacija za istraživanje je u tome što bi prilagođenje postojećih oklopnih i mehanizovanih jedinica za primenu swarminga moglo bi da bude najbolja investicija u modernizaciji tehnički slabije opremljenih armija. U radu se razmatraju rezultati eksperimenata sa realizovanim simulatorom, u kojima grupa slučajno rasporedjenih naoružanih mobilnih platformi brani teritoriju od nadmoćnije pretnje primenjujući swarming.

Doc. Dr Dragan Šaletić je, u okviru iste sednice, predstavio referat: „Nanoroboti – čime raspolažemo, a šta nam još treba da bismo ih realizovali“, na kome je koautor prof. Gyula Mester, sa Univerziteta u Segedinu. U radu su dati rezultati razvoja oblasti nanorobotike. Pregled ukazuje na uticaje promene dimenzija na delovanje i opažanje u prostorima nano dimenzija, i usredsredjuje se na nanorobotske manipulacione sisteme i njihove primene u nanomontaži, biotehnologiji i konstruisanju i opisivanju noelektromehaničkih sistema. Potom se razmatra budući razvoj.

Ukazuje se na oblasti čiji rezultati bi se mogli koristiti u budućem razvoju nanorobotike. Predvidjanje je da će nauka o materijalima, biotehnologija, nanoelektronika i računarska tehnika imati koristi od napretka u nanorobotici. Razmatrabe su i mogućnosti razvoja nanorobotike u našem regionu.

Leave a Reply