Tehno - Nauka

Javni poziv finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2013.

Centar za promociju nauke (u daljem tekstu: Centar), u skladu sa ovlašćenjem iz člana 27b Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, raspisuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, naučnoistraživačkim i drugim organizacijama koje su u funkciji unapređenja naučne kulture, za podnošenje prijava radi dobijanja sredstava Centra za (su)finansiranje aktivnosti promocije nauke u 2013. godini.

Prijava se podnosi isključivo popunjavanjem elektronskog obrasca na internet adresi: prijave.cpn.rs.
Uz prijavu je neophodno priložiti odluku naučnog, odnosno nastavno-naučnog veća naučnoistraživačke organizacije, odnosno odgovarajućeg organa udruženja ili druge organizacije koja je predlagač (za sve (su)organizatore projekta).

Predlagači koji nemaju status akreditovane naučnoistraživačke organizacije obavezni su da, uz ostalu dokumentaciju, prilože i odluku naučnoistraživačke organizacije o podršci projektu. Sva navedena dokumentacija je obavezna i sastavni je deo prijave projekta. Dokumentacija treba da bude priložena u elektronskom formatu (skenirano), na za to predviđenom mestu u elektronskoj prijavi projekta.

Rok za podnošenje prijave je 24. januar 2013. godine, do 17.00 časova.
Ocena projekta obaviće se na osnovu naučne i društvene opravdanosti sprovođenja projekta, povezanosti ciljeva projekta sa prioritetima naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i na osnovu kvaliteta i adekvatnosti obaveznih elemenata projekta koji se navode u prijavi.

Neblagovremene, nepotpune, prijave koje nisu podnete na gore navedeni način, prijave bez obaveznih priloga, kao i prijave projekata čije je sprovođenje Centar finansijski podržao u 2012. godini, a za koje nije podnet propisani izveštaj, odnosno izveštaj nije podnet u predviđenom roku, neće biti razmatrane.
Odluka Upravnog odbora Centra o projektima koji će dobiti finansijsku podršku po ovom javnom pozivu biće objavljena na internet stranici Centra: www.cpn.rs. Centar će sa podnosiocem prijave projekta koji će dobiti finansijsku podršku zaključiti ugovor kojim će detaljno biti regulisani međusobna prava i obaveze.

Leave a Reply