Tehno - Nauka

Merenje gravitacionog ubrzanja u laboratoriji fabrike oružja u Kragujevcu

Obavljeni radovi na realizaciji određivanja ubrzanja sile teže na jednoj tački u radnoj prostoriji Metrološke laboratorije u objektu 16 u Fabrici Zastava oružje u Kragujevcu

Na osnovu zahteva fabrike Zastava oružje iz Kragujevca, obavvljeni su radovi na realizaciji određivanja ubrzanja sile teže na jednoj tački u radnoj prostoriji Metrološke laboratorije u objektu 16 u Fabrici Zastava oružje u Kragujevcu. Realizaciju radova je izvršila ekipa Republičkog geodetskog zavoda iz Sektora za osnovne geodetske radove.

Merenja su izvršena u periodu od 07. do 09. oktobra 2009. godine. Za merenje je korišćen gravimetar SCINTREX CG-5 Kanadske proizvodnje sa pratećom opremom, koji je u vlasništvu Republičkog geodetskog zavoda. S obzirom da se gravimetrom mere razlike ubrzanja, bilo je neophodno tačku u laboratoriji povezati sa tačkama na kojima postoje apsolutne vrednosti ubrzanja. U tom cilju odabrane su tri najbliže tačke sa poznatim vrednostima ubrzanja i to: referentna tačka R102 kod sela Čumić, zatim referentna tačka R011 kod Rekovca i fundamentalni reper FR3136 kod Kraljeva.

U cilju određivanja apsolutnog ubrzanja sile teže za tačku u radnoj prostoriji Metrološke laboratorije u objektu 16 u Fabrici Zastava oružje u Kragujevcu izvršena je sledeća obrada podataka:

Obrada merenih sesija i računanje definitivnih vrednosti razlike ubrzanja

Merenja su izvedena u 2 merene sesije.

Obrada se sastoji od računanja popravaka za visinu gravimetra i hod gravimetra, a nakon toga računanje definitivnih vrednosti razlike ubrzanja sile teže između tačaka

Određivanje apsolutne vrednosti ubrzanja za tačku u labaratoriji

Određivanje apsolutne vrednosti ubrzanja za tačku u labaratoriji je izvršeno metodom najmanjih kvadrata, po načinu posrednih merenja. Date tačke koje su korišćene za njeno određivanje su R102, R011 i FR3136

Određivanje apsolutnih vrednosti ubrzanja za tačke LabG i LabD

U prostoriji Metrološke laboratorije u objektu 16 nalazi vaga. Tačka LabG se odnosi na nulti položaj vage (bez opterećenja), a tačka LabD se odnosi na donji položaj vage kada je opterećenje izvršeno mikrometrom. Ove se tačke nalaze na istom položaju, ali na različitim visinama.

Određivanje apsolutnih vrednosti ubrzanja za tačke LabG i LabD je izvršeno računskim putem, po sledećoj formuli:

GLabG[mgal] = GLab[mgal] + 0.3086 * h

GLabD[mgal] = GLab[mgal] + 0.3086 * h,

gde je h različito za LabG i LabD.

Tehnički izveštaj, podaci merenja i računanja dati su u ELABORATU REALIZACIJE koji se nalazi u Arhivu Republičkog geodetskog zavoda.

Leave a Reply