Relax · Tehno - Nauka

Preobražaj HP laboratorija

HP Laboratorije ove godine navršavaju 42 godine. Ali to ne znači da ne mogu da rade poletno kao da tek počinju.

Posle nekoliko meseci strategijskog planiranja i obimnog restruktuiranja, istraživačka laboratorija se preobražava u oštriju, preduzetništvu više okrenutu organizaciju koja se snažnije usredsređuje na velike ideje. Cilj: rešavanje najsloženijih problema tehnološke industrije i pomeranje granica bazičnih nauka.

„Vodićemo istraživanja kojima se tehnologija istinski unapređuje “, kaže direktor Prit Banerdži.

Manji broj ambicioznijih projekata

Banerdži, na položaju direktora od avgusta 2007, kaže da će se HP Laboratorije s obnovljenom energijom više baviti istraživanjima visokog učinka, da će svoje tehnologije u većoj meri angažovati u uspešnom poslovanju i da će sarađivati s univerzitetima, velikim investitorima, klijentima i drugima kako bi proširili rad svojih 600 istraživača.

Laboratorija sada svoje resurse preusmerava sa nekih 150 manjih projekata na manji broj „velikih igara“ čiji je cilj rešavanje hitnih problema klijenata ili unapređivanje naučnih saznanja.

„U prošlosti, HP Laboratorije rukovodile su se načelom ‘neka cveta 1000 cvetova’,“ kaže on. „Problem sa tim pristupom je u tome što ni u jednu oblast istraživanja nije bilo usmereno dovoljno resursa.“
Umetnuti tekst

Glavne oblasti istraživanja

Ova organizacija će usredsrediti svoju energiju na sledeće izazove i šanse, koji su za klijente od ključne važnosti:

održivost
eksplozija informacija
usluge dinamičkih oblaka
transformacija sadržaja 
inteligentna infrastruktura

„Želim da istraživači osete da mogu da predlažu smele, nove inicijative i da podstaknem preduzimanje rizika“, kaže Banerdži.

Istraživači će podnositi predloge novih inicijativa odborima koje će sačinjavati direktori laboratorija, tehnički saradnici i predstavnici HP-ovih poslovnih odeljenja.

HP Laboratorije će preusmeriti neke investicije sa postojećih istraživačkih programa primenjenih istraživanja (vezanih za naročitu oblast primene) tako da se ravnomerno rasporede na eksplorativna istraživanja, primenjena istraživanja i napredni razvoj proizvoda (čiji je cilj unapređivanje postojećeg proizvoda).

Da bi se lakše uspostavila atmosfera poletnog pregalaštva, HP Laboratorije su pojednostavile svoju strukturu i razmestile ljude u manje, agilnije i usredsređenije timove organizovane u 23 laboratorije umesto u 12, kao do sada. Istraživanja će biti podeljena između sedam lokacija u svetu.

Najvažnije za saradnju

Ključni aspekt ove nove strategije jeste stvaranje Kancelarije otvorenih inovacija radi sprovođenja i usaglašavanja saradnje u istraživanjima sa najboljim naučnicima i preduzetnicima iz vladinih, univerzitetskih i poslovnih krugova širom sveta.

HP Laboratorije će konkurs za predloge poslati na adrese univerziteta široma sveta, pozivajući na učešće u zajedničkim istraživanjima sa vodećim naučnicima u HP Labotorijama. Neki od postdiplomaca koji rade na tim zajedničkim istraživačkim projektima biće nagrađeni stažiranjem u HP-u.

Istovremeno, laboratorija povećava ukupan broj mesta za stažiranje koja su dostupna na godišnjem nivou.

Banerdži kaže da planira da „najbolje i najpametnije“ među stažistima primi za stalno, usredsređujući se na kandidate koji imaju „preduzetničku žicu“.

Brži transfer tehnologije

Konačni cilj jeste pretvaranje istraživanja u poslovne šanse – za HP, razume se, ali i licenciranjem intelektualne svojine drugima, ili čak saradnjom s velikim investitorima na prerastanju istraživačkih projekata u nove kompanije. Iako laboratorija ima dobre rezultate u transferu tehnologije, cilj nove strategije jeste da taj proces ubrza i olakša.

Jedan od načina za to jeste novi HP IdeaLab – Web lokacija koja korisnicima omogućava da isprobaju i čak uobličavaju buduće tehnologije.

HP Laboratorije takođe lansiraju Kancelariju za transfer tehnologije, čiji je zadatak ubrzavanje prerastanja istraživanja u produkte i usluge. Kao deo toga, Laboratorija pokreće program rezidentnog preduzimača, kako bi veliki investitori još u ranim fazama imali pristupa istraživanjima koja se vrše u Laboratorijama. Taj program će takođe HP-u omogućiti uvid u najnovije tržišne trendove i poslovne šanse.

„Ovo zaista predstavlja transformaciju HP Laboratorija“, kaže Banerdži. „To je promena u načinu kreiranja ideja, vođenja istraživanja i sprovođenja istraživačkih projekata od laboratorije do tržišta.“

Leave a Reply