Tehno - Nauka

Programi podrške tehnološkom razvoju

RPK Sombor i Odbor za tehnološke inovacije PKS, u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke i Zavodom za intelektualnu svojinu, organizovаli su Poslovni forum “Programi podrške aktivnostima na realizaciji Zakona o inovacionoj delatnosti i programi podrške tehnološkom razvoju

Cilj ovog stručnog skupa je animiranje stvaralaca iz Sombora da realizuju svoje inovacije, istakla je Svetlana Bukvić, iz RPK Sombor na otvaranju Poslovnog foruma. Predsednica RPK Sombor, Tatjana Maglić, je istakla značaj vrednovanja inovacija, novih tehnologija i intelektualne svojine za unapređenje ekonomskog razvoja Sombora i okoline i privlačenje stranih direktnih investicija, posebno iz oblasti poljoprivrede, kao strateškim opredeljenjem ove komore i iznela. Ona je očekuje da će se saradnja u ovoj oblasti unapređivati sa svim relevantnim institucijama.

Dr Danica Mićanović, sekretar Odbora za tehnološke inovacije PKS, je govorila o nivou tehnološkog razvoja u Srbiji navodeći i programe podrške naučno – tehnološkom i inovacionom razvoju. Posebno je istakla ulogu Privredne komora Srbije i komorskog sistema na podizanju nivoa konkurentnosti nacionalnih kompanija i prilagođavanju evropskim standardima. Bez obzira za niska izdvajanja za istraživanje i razvoj od 0,35 odsto BDP, Srbija je na osnovu pokazatelja u nauci proglašena zvezdom u usponu. Potencijal mladih od 20 do 24 godine je natprosečan, a prihodi od patenata su 46 procenata proseka EU, tako da je osnovni uslov za unapređenje, povećano izdvajanje za ovu oblast, zakljucila je Mićanović.

O zakonskoj regulativi u oblasti inovacione delatnosti govorila je Marina Vukobratović Karan, samostalni savetnik u Ministarstvu prosvete i nauke, ističući ulogu države i nove mere podrške kroz Inovacioni fond i Centar za transfer znanja i tehnologija. O ulozi intelektualna svojine u podizanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, govorila je Daniela Zlatić Šutić, samostalni savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Predstavljajući neke nove aktivnosti Zavoda, kao što su dijagnosticiranje intelektualnog potencijala privrednih subjekata, istakla je posebno dobru saradnju sa komorskim sitemom na podizanju svesti o značaju untelektualne svojine za konkurentnost srpske privrede.

U okviru Foruma svečano je potpisan Memoranduma o razumevanju RPK Sombor i Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije, u cilju unapređenje primene prava intelektualne svojine, kao privrednog, kulturnog, intelektualnog i uopšte društvenog resursa zemlje, koje je označeno kao jedan od prioriteta za ulazak Srbije u EU i izlazak srpske privrede na evropsko i svetsko tržište
Memorandum o razumevanju potpisan je između Privredne komore Srbije i Zavoda za intelektualnu svojunu 19. januara 2010. godine. Time je ozvaničeno učešće PKS i komorskog sistema u realizaciji projekta „Osnivanja centra za informisanje i edukaciju u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije“, koji finansiraju Evropska unija i Evropski patentni zavod.

Leave a Reply