Tehno - Nauka

U maju konkurs za inovacione ideje

Zakon o izmena i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti nalazi se u skupštinskoj proceduri i očekuje se njegovo usvajanje po hitnom postupku

Prema obrazloženju, koje je predočeno na sednici Odbora za tehnološke inovacije Privredne komore Srbije, razlog za hitno usvajanje su obaveze koje proizilaze iz Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2010. do 2015. godine, a koje nije moguće izvršiti bez obezbeđenja sistemskih uslova za stvaranje, razvoj i primenu inovacija.
-U maju će biti raspisan konkurs za novi ciklus finansiranja programa inovacione deltanosti, da bi se poboljšali uslovi za finansiranje i više pomoglo inovatorima i inovacionim centrima, pa je potrebno da se usvoje izmene i dopune – pojasnio je prof. dr Miloš Nedeljković, državni sekretar Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. – Nedonošenje ovog Zakona moglo bi da uzrokuje štetne posledice po rad Ministarstva ne samo kao koordinatora već i ovlašćenog da stvori osnovu za zakonito raspolaganje i kontrolu namenskog trošenja sredstava budžeta. Istovrmeno, Evropska investciona banka postavila je uslove za kredit koji treba da bude odobren za Projekat istraživanja i razvoj u javnom sektoru.
Izmenjeni Zakon, kao i kreditni aranžman, treba da poboljšaju situaciju u oblasti inovacija, odnosno da omoguće većem broju projekata, kako samih inovatora tako i pravnih lica koja se bave inovacionim delatnostima, dobijanje finansijske pomoći od Ministarstva kako bi uspešni projekti bili realizovani.
-Izmene i dopune Zakona o inovacionoj delatnosti svakako će poboljšati položaj inovatora u ovoj oblasti – kaže dr Danica Mićanović, sekretar Odbora za tehnološke inovacije PKS. – Kada bude usvojen omogućiće jednostavniju registraciju inovacionih centara u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj, zatim više će se voditi računa o intelektualnoj svojini, odnosno patentima i sličnim rešenjima. Takse su vrlo visoke za patentna rešenja, a najavljeno je da će nam Minsitarstvo pomoći i plaćati deo tih troškova. Uspostaviće se i novi Inovacioni fond kao fond rizičnog kapitala u kome će država učestvovati sa 50 odsto. To znači da će inovacije imati još jednu finansijsku podršku. Formira se i Centar za transfer tehnologija kao podrška inovacijama u privredi. Uz sve to, Privredna komora Srbije traži da ima svog predstavnika u Upravnom odboru Fonda jer je veliki broj naših aktivnosti usmeren ka Fondu.
Danica Mićanović naglašava da ona kao sekretar Odbora za tehnološke inovacije, u većini gradova Srbije ima prezentacije o novinama koje će novi Zakon doneti, dodajući kako nije važno što je usvajanje po hitnom postupku u toku jer iz Zakona proizilazi više podzakonskih akata.
-Za inovatore i novacije važnije su uredbe i druga podzakonska akta, pa ove prezentacije koje držimo omogući će nam da imamo mišljenja i primedbe velikog broja inovatara. I tražićemo da se u podzakonska rešenja ugrade zahtevi koji se čuju od naših članova – ističe Mićanović.
Prošle godine na konkursu za inovacione projekte pomoć od Ministarstva dobilo je 59 inovacionih firmi za svoje projekte i 20 inovatora. I ove godine će konkurencija biti velika, a visina novčane pomoći iznosi dva miliona dinara za firme i 400.000 za pojedince inovatore.
U Srbiji postoji veliki broj inovatora i inovacija, ali zbog skromnih novčanih sredstava s jedne i velikih troškova za patentne prijave i izvođenje samih projekata s druge strane, malo njih bude i realizovano. Inovatori stalno na to ukazuju, a na sednici Odbora za inovacije predložili su da drzava izdvoji veća sredstva za zaštitu u inostranstvu, ali i da recenzije, odnosno izbor recenzenata projekata bude transparentniji.
I ove godine, po šesti put biće izabrana najbolja tehnološka inovacija. Takmičenje traje do kraja godine, odnosno, proglašenje najboljih biće 23. decembra. Organizatori su Ministarstvo za tehnološki razvoj, Privredna komora Srbije i Radio televizija Srbije.

One thought on “U maju konkurs za inovacione ideje

  1. Božidar Žakula

    Prva neverovatna stvar u vezi Zakona o inovacionoj delatnosti (ZOID) je neispunjavanje zakonskih obaveza Vlade u formiranju Inovacionog fonda što je apsolutno blokiralo primenu Zakona. Drugo, u ZOID-u nije postojala nijedna odredba o funkcionalnoj vezi između invencija (pronalazaka, izuma) i inovacija (novih proizvoda namenjenih tržištu). Da dalje ne nabrajam. Očigledno je da ova država i Vlada ne zna, a možda i ne želi da Srbija izađe na put prosperiteta sopstvenim snagama i sopstvenom pameću.

Leave a Reply